Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (Обн. ДВ. бр. 90 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 56 от 2015 г.)

С проекта се предлага премахване на принципа на ротация на нарядите, с което се цели премахването на затруднения в структурите с недостатъчно щатен ресурс за осъществяване на пътен контрол. Същевременно, с въвеждането на технически средства за явно наблюдение и документиране на дейността на служителите, осъществяващи пътен контрол се цели да не се допусне повишаване на корупционния риск. Друга цел на проекта е привеждане на инструкцията в съответствие с новите положения в ЗДвП, с което като крайна цел да се постигне създаването на указания към органите, осъществяващи контрол на пътното движение относно прилагането на закона с неговото актуално съдържание, съответно – ефективно прилагане на законовите разпоредби. Цели се и отразяване в инструкцията на автоматизираната информационна система „Видеозаснемане на пътния контрол“ за наблюдение и контрол на дейността на полицейските служители, провеждането на специализирани полицейски операции, както и работните станции за отдалечен достъп. Цели на проекта са подобряване на дейността по пътен контрол, подобряване на дейността по опазване на обществения ред, създаване на ясни задължения на ръководните служители по отношение на осъществявания ежедневен и периодичен контрол спрямо нарядите, намаляване на водената служебна документация на хартиен носител, подобряване на тактическите действия при спиране на моторно превозно средство при осъществяване на контрол на пътното движение, подобряване на контрола по връчването на издадени административни документи, по-висока ефективност на осъществявания контрол и превантивно въздействие за спазване на правилата за движението по пътищата.


Дата на откриване: 14.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари