Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ) целят намаляване на административната тежест при предоставяне на право за пребиваване на чужденци на територията на Република България. Намалява се с един месец срокът за получаване на разрешение за постоянно (чл. 34 ППЗЧРБ) и дългосрочно пребиваване (чл. 53 ППЗЧРБ), който от три месеца става на два месеца. Направен е анализ на документите, които се изискват от чужденците при предоставяне право на продължително и постоянно пребиваване, предвид възможността тази информация да се събира служебно от административния орган в хода на административното производство, като се изисква от компетентните служби за гражданска регистрация или от информационните фондове на Министерството на вътрешните работи. С цел намаляване на административната тежест при предоставяне на административни услужи на чужденци е необходимо от някои от документите да отпаднат: С направените промени в чл. 20 ППЗЧРБ отпада изискването да се прилага удостоверение за раждане на низходящия, когато е български гражданин, тъй като тази информация се съдържа в информационните фондове на МВР. Копие от личната карта на българския гражданин по чл. 29, ал. 1, т. 2 ППЗЧРБ няма да се изисква от чужденеца, защото тези данни се съдържат в информационните фондове на МВР. Удостоверение от службите за административен контрол на чужденците за разрешено постоянно пребиваване на съпруг/съпруга по чл. 36, ал. 1, т. 2 ППЗЧРБ няма да се изисква, като към преписката ще се прилага служебна справка. Удостоверение от службите за административен контрол на чужденците за разрешено постоянно пребиваване на един от двамата родители по чл. 37 ППЗЧРБ няма да се изисква от чужденеца, като към преписката ще се прилага служебна справка. Удостоверение за раждане на низходящия български гражданин по чл. 38 ППЗЧРБ няма да се изисква от чужденеца, а към преписката ще се прилага служебна справка. Декларация за идентичност на имената по чл. 40 ППЗЧРБ няма да се изисква от чужденеца, поради това че информацията, съдържаща се в декларацията, се съдържа в удостоверението, че лицето не е български гражданин, издавано от Министерството на правосъдието. Удостоверение за брак на родителя чужденец с българския гражданин по чл. 41 ППЗЧРБ и удостоверение за сключен брак или удостоверение за раждане по чл. 42, ал. 1 ППЗЧРБ няма да се изисква от чужденеца. Такива документи ще се изискват по служебен ред от компетентните органи за гражданска регистрация. След направения преглед на всички документи, които се изискват от чужденци при кандидатстване за получаване на право на пребиваване в Република България, в проекта на постановление се предвижда да отпаднат заверено копие от БУЛСТАТ по чл. 19, т. 2 ППЗЧРБ и декларация за идентичност на имената по чл. 40, т. 1 ППЗЧРБ, тъй като такава информация се съдържа в други документи, които чужденецът прилага.


Дата на откриване: 15.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари