Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

Предложените промени в Наредба № РД- 07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване са в изпълнение на Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, както и на мерките от Решението по т. 30 от Протокол № 28 от заседанието на Министерски съвет на 28 юни 2017 г. Предлага се да отпадне като изискуем документ при вписването в регистъра на кандидат осиновителите удостоверението за сключен граждански брак. Дирекции „Социално подпомагане“ ще извършват по служебен път проверка на семейното положение на кандидат осиновителите в националната база данни „Население“.


Дата на откриване: 15.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 14.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари