Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

Предлаганите промени са в изпълнение на Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, както и на мерките от Решението по т. 30 от Протокол № 28 от заседанието на Министерски съвет на 28 юни 2017 г.

В Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето отпадат следните изискуеми документи за получаване на еднократна помощ за превенция на изоставянето, за реинтеграция на дете, за отглеждане на дете от семейство на роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство:

- копие от акта за раждане на детето;

- заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или решение на съда за настаняване на детето.

Дирекциите „Социално подпомагане“ по служебен път ще извършват справка за декларираните данни в националната база данни „Население“. Служебно ще извършват проверка и по отношение на актовете, с които е предприета мярка за закрила.

Предлага се и замяна на молбата-декларация със заявление декларация, в съответствие с разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

В Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях отпада изискването кандидатите за приемни родители да представят документ, удостоверяващ, че не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане. За получаването на тези помощи дирекции „Социално подпомагане“ ще извършват служебна проверка.


Дата на откриване: 15.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 14.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари