Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.

Във връзка с т. 3 от Решението по т. 30 от Протокол № 28 от заседанието на Министерския съвет, проведено на 28 юни 2017 г., съгласно която министрите следва да изготвят и публикуват за обществено обсъждане проекти за изменение и допълнение на нормативни актове с оглед идентифицираните предложения по т. 1, възникна необходимостта от изготвяне на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с който, с оглед намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, както и на документи, до които администрацията има достъп по служебен път.

С проекта на Постановление ще бъде направено изменение и допълнение на:

I. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ)

II. Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД)

III. Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове, приета с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2003 г. се отменя


Дата на откриване: 15.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари