Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020 г.

С проекта се цели да се синхронизират нормите на наредбата с Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  и с националното законодателство. С промените ще се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. С проекта се намалява административната тежест за бенефициентите.


Дата на откриване: 17.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 август 2017 г. 16:21:26 ч.
maroko99

критерий 9.1. и 9.2;9.3 и 9.4. от Критериите за подбор на проектите

По отношение на критерий 9.1. и 9.2;9.3 и 9.4. от Критериите за подбор на проектите, и по-конкретно описанието за минималното изискване и методологията за изчисляване на приходи от реализиран износ и/или вътрешнообщностни доставки на произведени или  преработени селскостопански продукти. От проведените дискусии в стенографкски протокол на работна група по Наредба № 20, проведена на 22 юни 2017 става ясно,че годишната база за изчисляване на приходите от реализиран износ ще е перото Приходи от продажба (код 15100) от ОПР и кандидатът ще предоставя допълнително опис на фактури, с които ще доказва продукция за износ и/или вътреобщностни доставки. Това е  крайно неправилно. Съществува Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за съответната година, Раздел I. Приходи от оперативна дейност,  Код на реда 15 700 Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходи от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1). 

08 септември 2017 г. 13:12:24 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

В предложението за изменение на наредбата не е посочено определение за:

- предприятия от хранително-преработвателната промишленост, а термина се ползва в чл. 2;

- въвеждане на нови продукти, а термина се ползва в чл. 2;

- къси вериги на доставка, а термина се ползва в чл. 2;

- преработка на първични земеделски биологични продукти, а термина се ползва в чл. 4;

- преработката/маркетинга на селскостопански продукти, а термина се ползва в чл. 5, ал. 1;

- преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти, а термина се ползва в чл. 5, ал. 2;

- мобилни преработвателни съоръжения, а термина се ползва в чл. 23, ал. 2;

- подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, а термина се ползва в чл. 23, ал. 2;

- енергоспестяващи технологии, а термина се ползва в чл. 28, ал. 2;

- непреодолима сила, а термина се ползва в чл. 49, ал. 1, т. 10;

- извънредни обстоятелства, а термина се ползва в чл. 49, ал. 1, т. 10;

08 септември 2017 г. 13:12:47 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в чл. 7, ал. 1, т. 2 във връзка с понятието „признати групи”. Да се добави към текста и уточнението за приложимостта на двете наредби.

ОСНОВАНИЕ:

Групите на производители могат да бъдат по Наредба №11/15.05.2007г. и по Наредба №12/05.05.2015г., като по Наредба №11 е уточнено, че са временно признати.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в чл. 7, ал. 4, т. 3 по отношение на анкетна карта и анкетни формуляри.

Текстът „анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти” да се замени с текста „анкетна карта с анкетни формуляри”

ОСНОВАНИЕ:

В чл. 5 , ал. 3 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани е посочено „чрез анкетна карта с анкетни формуляри”

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в чл. 8, ал. 1, т. 4 във връзка с лице, заемащо публична длъжност в УО на ПРСР 2014 - 2020 г. или в РА, което е участвало при одобряването на проектно предложение или при обработката на искане за плащане по сключения административен договор за предоставяне на финансова помощ.

Да се даде определение за лице, заемащо публична длъжност в УО на ПРСР 2014 - 2020 г. или в РА, което е участвало при одобряването на проектно предложение или при обработката на искане за плащане по сключения административен договор за предоставяне на финансова помощ.

ОСНОВАНИЕ:

Липса на информация за длъжностите, които обхващат тези лица по организационна структура и от там риск не подаване на невярна декларация.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в чл. 12 по отношение на пълен размер на допустими за финансово подпомагане разходи.

Текстът „пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи” да се замени с „пълния размер на разходите, за които се кандидатства”

ОСНОВАНИЕ:

Уеднаквяване на ползваните термини в наредбата и приложенията към административния договор.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в чл. 13, ал. 4 по отношение на максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за свързани предприятия и предприятия- партньори.

В Допълнителни разпоредби да се добави методика за изчисляване на максимален размер на общи допустими разходи при свързани предприятия и предприятия- партньори.

ОСНОВАНИЕ:

Закона за малките и средните предприятия и приложимата методика за попълване на декларация по чл. 4а, ал. 1 описват правила за определяне на средносписъчен състав, сума на актив и сума на приходи. В посочените документи няма методика за изчисляване на размер на общите допустими разходи по подмярката.

08 септември 2017 г. 13:13:31 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в чл. 15, ал. 4 по отношение на формата и съдържанието на банкова гаранция.

Да се добави ново приложение с образец на банкова гаранция, която ще се приема от ДФЗ за целите на наредбата.

ОСНОВАНИЕ:

Кандидатите да бъдат информирани за условията на банковата гаранция и нейната форма още преди да са кандидатствали за да могат да проверят условията за нейното издаване от тяхна обслужваща банка, както и разходите, които ще трябва да заплатят за нея.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в чл. 15, ал. 4 по отношение на формата и съдържанието на договор за поръчителство.

Да се добави ново приложение с образец на договор за поръчителство, която ще се приема от ДФЗ за целите на наредбата.

ОСНОВАНИЕ:

Кандидатите да бъдат информирани за условията на договор за поръчителство и неговата форма още преди да са кандидатствали за да могат да проверят условията спрямо възможните партньори, които ще отговаря на финансовите параметри по него, както и на юридическите задължения по неговото прилагане, които ДФЗ изисква в по- широк смисъл от описаните в ал. 5.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на чл. 15, ал. 5, т. 7 текстът е неясен и неточен. Да се замени с:

„7. двадесет и пет на сто от стойността на „А. Собствен капитал(код 05100)” от счетоводен баланс(форма на ГФО на НСИ) за всяка една от последните две приключени календарни години и за последно приключило тримесечие на текуща година, преди датата на подаване на заявката за авансово плащане, да е равна или по-голяма от сто на сто от стойността на искания аванс. Публикуван в Търговски регистър счетоводен баланс в посочена форма, за целите на настоящата алинея, не се представя на хартиен носител;”

ОСНОВАНИЕ:

Премахване на думата „размер” и замяната й със „стойност”, както е ползвана в края на точката. Уточняване на клетка „А. Собствен капитал(код 05100)” от пасив на счетоводен баланс, която ще се ползва за прилагане на част от сто. Премахване на понятието „финансов отчет” и замяната му със „счетоводен баланс(формат на ГФО на НСИ)”, във връзка с унифициран формат на ГФО от страна на НСИ. Премахване на думата „финансова” и замяната й с „календарна”, защото в българското данъчна и счетоводно законодателство няма понятие „финансова” година. Уточнено е непредставянето на хартиен счетоводен баланс при публикуван такъв в ТР и предоставяне на възможност за ползване на хартиен екземпляр за последно приключило тримесечие, поради невъзможност за публикуване в ТР.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на чл. 15, ал. 5, т. 8 текстът е неясен и неточен. Да се замени с:

„8. двадесет на сто от стойността на „Нетни приходи от продажби(код 15100)” от отчет за приходите и разходите(формат на ГФО на НСИ) за всяка една от последните две приключени календарни години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане да е по-голяма или равна на сто на сто от стойността на искания аванс. Публикуван в Търговски регистър отчет за приходите и разходите в посочена форма, за целите на настоящата алинея, не се представя на хартиен носител;”

ОСНОВАНИЕ:

Премахване на думата „размер” и замяната й със „стойност”, както е ползвана в края на точката. Уточняване на клетка „Нетни приходи от продажби(код 15100)” от приходи на ОПР, която ще се ползва за прилагане на част от сто. Премахване на понятието „финансов отчет” и замяната му с „отчет за приходите и разходите(формат на ГФО на НСИ)”, във връзка с унифициран формат на ГФО от страна на НСИ. Премахване на думата „финансова” и замяната й с „календарна”, защото в българското данъчна и счетоводно законодателство няма понятие „финансова” година. Уточнено е непредставянето на хартиен отчет за приходите и разходите при публикуван такъв в ТР.

08 септември 2017 г. 13:13:48 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на чл. 15, ал. 5, т. 9 текстът е неясен и неточен. Да се замени с:

„9. коефициентът на обща ликвидност за последните две приключени календарни години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане, изчислен с данни от документа по точки 7от настоящата алинея, да е число равно или по-голямо от 1.”

ОСНОВАНИЕ:

Премахване на думата „финансова” и замяната й с „календарна”, защото в българското данъчна и счетоводно законодателство няма понятие „финансова” година. Уточнение на предходни календарни години спрямо датата на подаване на заявка за авансово плащане. Уточнение на приложимият документ, от който се ползват данните за изчисляване на коефициента.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в чл. 15, ал. 6 по отношение на промяна в изчислен собствен капитал.

Предлагам алинея 6 да отпадне.

ОСНОВАНИЕ:

Промени в сума на собствен капитал чрез намаление спрямо други параметри на баланс следва да ползва друг финансов термин за целите на наредбата и да бъде описано в „Допълнителни разпоредби” към нея.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата има неяснота в чл. 18, ал. 3 по отношение на членовете на признати групи или организации.

Предлагам предложението за промяна да се промени на:

„всеки член, който произвежда продукти, за които е получено признаване,  и с основната”

ОСНОВАНИЕ:

Членовете на призната група или организация могат да бъдат и такива, които не са заети прямо с производството на продукти, за които е получено признаване, но извършват дейности, които са в полза на групата или организацията.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в чл. 20, ал. 5 по отношение на членовете на признати групи или организации.

Предлагам след текста „представен от група” да се добави думата „признати”.

Предлагам след думата „членовете”, да се добави текста „, които произвеждат продукти, за които е получено признаване”.

ОСНОВАНИЕ:

Да се уточни, че алинеята се отнася за признати групи/организации.

Членовете на призната група или организация могат да бъдат и такива, които не са заети прямо с производството на продукти, за които е получено признаване, но извършват дейности, които са в полза на групата или организацията.

08 септември 2017 г. 13:14:11 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата има неяснота в чл. 21, ал. 1 по отношение на продукцията.

Предлагам след думата „продукция” да се добави текста „, в следствие на преработка,”

ОСНОВАНИЕ:

Да се направи разлика между произведена продукция, която може да бъде земеделска за земеделски стопанин, кандидат по мяркат, и такава, която е в резултат на преработка на земеделска продукция.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата има неяснота в чл. 21, ал. 2 по отношение на продукцията и вида помощ.

Предлагам в абзаца на алинеята след думата „продукция” да се добави текста „, в следствие на преработка,”.

Предлагам в двете точки на алинеята след думата „плащане” да се добави текста „ на финансова помощ.”

ОСНОВАНИЕ:

Да се прецизира вида на произведената продукция, като се вземе в предвид тази, която е в резултат на преработката.

Да се прецизира приложимостта на двете точки на алинеята по отношение на окончателно плащане на финансова помощ по проекта.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предложената промяна в  § 9, точка 1 да отпадне и да се замени с:

1. В ал. 1, т. 2 след думата „имота“ се добави текста „/сграда/помещения“

ОСНОВАНИЕ:

Премахването на думата „имот” ще постави кандидати, които за своя сметка изграждат нови помещение, в които ще се поставят машините по проекта да могат да представят надлежен документ по това изискване. Също така и за оборудване и съоръжения(например охладителни кули или вентилационни централи), които не се използват в затворени помещения, но са допустими инвестиции.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата има неяснота в чл. 22, ал. 1 по отношение на суровините.

Предлагам изменението да се промени на:

„(1) Кандидатът трябва да докаже най-малко 50% осигурени суровини по видове основни земеделски продукти за преработка, съгласно производствената програма по проекта, за първа година от изпълнение на бизнес плана.”

ОСНОВАНИЕ:

Премахнати са неприложими думи за да се изчисти смисъла на текста.

08 септември 2017 г. 13:14:32 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата има неяснота в чл. 22, ал. 2 по отношение на суровините.

Предлагам алинеята да се промени на:

„(2) Най-малко 30 на сто осигурени суровини по видове основни земеделски продукти за преработка, съгласно производствената програма по проекта, за първа година от изпълнение на бизнес плана, трябва да е от собствено произведена от кандидата/бенефициента и/или закупена от регистрирани земеделски стопани.”

ОСНОВАНИЕ:

Изясняване на съдържанието на алинеята и уточняване, че трябва да е закупена тази част, която е от регистрирани земеделски стопани.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата има неяснота в чл. 23, ал. 1 във връзка с добавен текст „мобилни преработвателни съоръжения”.

Да се създаде нова точка 3 с текст:

„3. документ за поставяне в имот за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане - в случай на кандидатстване за разходи за мобилни преработвателни съоръжения.”

ОСНОВАНИЕ:

Изискване за прилагане на документ за поставяне във връзка с „мобилни преработвателни съоръжения”, който се оценява по чл. 28, ал. 13.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложеният нов текст на чл. 23, ал. 5 след думата „сградите” да се добави текста „имотите и/или”.

ОСНОВАНИЕ:

Липсата на думата „имот” ще постави кандидати, които за своя сметка изграждат нови помещение, в които ще се поставят машините по проекта да могат да представят надлежен документ по това изискване. Също така и за оборудване и съоръжения(например охладителни кули или вентилационни централи), които не се използват в затворени помещения, но са допустими инвестиции.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата има неяснота в чл. 23, ал. 6(стара алинея 5)

Предлагам текста да се замени с:

(6) Към проектите се прилага част „Технологична” със съдържание и елементи по Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, която съдържа и задължителната информация за годишния капацитет на преработвателното предприятие по видове продукти, получени в резултат на преработка на първични земеделски продукти.

ОСНОВАНИЕ:

В чл. 117 и 120 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти точно и пълно са описани изискванията към част Технологична, като е добавени изрично условие за описан годишния капацитет на преработвателното предприятие по видове продукти, получени в резултат на преработка на първични земеделски продукти.

08 септември 2017 г. 13:15:08 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата има неяснота в чл. 27.

Предлагам предложение за добавяне текст „или дейност” да се замени с „самостоятелна дейност”.

ОСНОВАНИЕ:

Предложеният за добавяне текст не дава яснота дали ограничението се отнася общо за дейност по точки 1-3 или само ако са самостоятелно изпълнявани и като единствени в проекта.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата има неяснота в чл. 28, ал. 1 във връзка със заместващия текст.

Предлагам текстът след „Приложение №5” да отпадне.

ОСНОВАНИЕ:

Приоритетът се дава на база суровина от Приложение №5, в което няма посочена мерна единица или минимално количество.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата има неяснота в чл. 28, ал. 4 във връзка с предходна календарна година.

Предлагам в края на алинеята да се добави нов текст „, спрямо годината на кандидатстване”.

ОСНОВАНИЕ:

Уточняване коя е предходна календарна година с въвеждане на база- година на кандидатстване.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата има неяснота в чл. 28, ал. 8(нова) във връзка с предходни години и регистрация.

Предлагам в първия абзац текста „предходните три години, предхождащи годината на кандидатстване или” да се замени с текста „предходните три календарни години, предхождащи годината на кандидатстване или регистрирани ”.

Предлагам във втория абзац текста „предходните три години” да се замени с текста „предходните три календарни години, предхождащи годината на кандидатстване”

ОСНОВАНИЕ:

Уточняване кои са трите предхождащи календарна година с въвеждане на база- година на кандидатстване.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата има неяснота в чл. 30, ал. 2, т.2 по отношение на технологичен проект.

Текстът „технологичен проект” да се замени с текста „част технологична”

ОСНОВАНИЕ:

В ЗУТ и свързана с него Наредба №4 няма термин „технологичен проект”, а има „част Технологична”.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предложеният нов чл. 38 да отпадне.

ОСНОВАНИЕ:

Създава се излишна административна тежест върху кандидата, която може да се администрира и управлява от ДФЗ чрез наличните в ИСУН информация за датата на подаване на проектно приложение отговорна за проверката ОД на ДФЗ-РА.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

За списъците по точки 1-3 на ал. 13 от чл. 40 да се включи минимално съдържание по чл. 60, ал. 1, като техни реквизити.

ОСНОВАНИЕ:

Няма яснота какво следва да съдържа списъка.

08 септември 2017 г. 13:15:33 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

Точка 2, от ал 1 на чл. 60 да се промени на:

„2.ЕИК по Търговски регистър и наименование на ползвателите - юридически лица”

ОСНОВАНИЕ:

Уточнение, че се посочва ЕИК и след това име с цел точно идентифициране на ползвателя.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Точка 5, от ал 1 на чл. 60 да се промени на:

„5. ЕКАТТЕ и населено място на изпълнение на проекта;”

ОСНОВАНИЕ:

Уточнение, че се посочва населено място и неговото ЕКАТТЕ с цел точно идентифициране на мястото на изпълнение на проекта.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Точка 6, от ал 1 на чл. 60 да се промени на:

„2.ЕИК по Търговски регистър/ЕИК по Регистър БУЛСТАТ и наименование на доставчиците/изпълнителите”

ОСНОВАНИЕ:

Уточнение, че се посочва ЕИК и след това име с цел точно идентифициране на доставчиците/изпълнителите.

08 септември 2017 г. 13:16:09 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в § 1 от „Допълнителни разпоредби”, т. 12 във връзка с „Изкуствено създадени условия”. Текстът на записания чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 гласи „Без да се засягат специфичните разпоредби, в секторното законодателство в областта на селското стопанство не се дава никакво предимство на физическо или юридическо лице, за които е установено, че условията, необходими за получаване на такива предимства, са създадени изкуствено, в противоречие с целите на това законодателство.”

Да се разшири точка 12 с включване на информация за проверяваните от ДФЗ условия, определени като „изкуствени” по време на посещения/проверки на място и включени във вътрешните методически указания за тези посещения/проверки.

ОСНОВАНИЕ:

Обяснението на „изкуствено създадени условия” с „условията, необходими за получаване на такива предимства, са създадени изкуствено” е неясно по отношение на спазване на задължение за несъздаване на такива условия.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е предоставена обосновка относно нова точка 16а от § 1 „Допълнителни разпоредби” във връзка с текста „получили плащане”

Предлагам текстът да се замени с „одобрени за подпомагане със заповед ”

ОСНОВАНИЕ:

Да отпаднат от приоритет кандидати, които са били одобрени със заповед за подпомагане по посочените мерки, но не са сключили или не са изпълнили сключен договор по тях. Наличие на такова обстоятелство може да се третира като изкуствено създадени условия за получаване на предимство.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в § 1 от „Допълнителни разпоредби”, т. 28 във връзка с "физико-химични изменения"

Предлагам да се създаде нова т. 28а, в която да се опишат физико-химични изменения, които са приложими спрямо т. 28

ОСНОВАНИЕ:

Няма яснота по отношение на понятието.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в § 1 от „Допълнителни разпоредби”, т. 30 във връзка с "новообразувани предприятия "

Предлагам да се разшири текста на точка, като в края на абзаца се добави текста „, регистрирани в Търговски регистър през календарната година, в която се подава проектното предложение”

ОСНОВАНИЕ:

Няма яснота по отношение на периода, спрямо който се определя понятието.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в § 1 от „Допълнителни разпоредби”, т. 32 във връзка с " признати от министъра на земеделието и храните "

Предлагам след текста „признати” да се добави текста „/временно”

ОСНОВАНИЕ:

Включване в обхвата на групите по Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми, които са със статут „временно признати”.

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в § 1 от „Допълнителни разпоредби”, т. 33 във връзка с "обособена част от инвестицията".

Да се промени на

"Обособена част от одобрена инвестицията" е инвестиция, който е обособен на отделен, самостоятелен ред в таблица №1 на бизнес план

ОСНОВАНИЕ:

Да се разшири уточни точно обособеността чрез тестове в таблица №1 на бизнес план.

08 септември 2017 г. 13:16:33 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в § 1 от „Допълнителни разпоредби”, т. 34 във връзка с "пазар на производител".

Да се даде точно определение, вместо препратката към Закона за стоковите борси и тържищата.

ОСНОВАНИЕ:

В Закона за стоковите борси и тържищата няма изрично определение за „пазар на производител”, като единствено в чл. 3а, ал. 2 е записано „За извършване на дейност като пазар на производителите се изисква регистрация при условията и по реда на този закон”.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е ясно защо се създава т. 36а.

Да отпадне.

ОСНОВАНИЕ:

Терминът „Подготовката на продукцията за продажба” не се ползва в наредбата. В точка 38 се ползва термина „за първа продажба”.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в § 1 от „Допълнителни разпоредби”, т. 52 във връзка с "специализирани транспортни средства".

ОСНОВАНИЕ:

Няма ясното от кой нормативен акт е ползвано определението. Следва да се посочи свързан нормативен акт или да се даде точно определение, което с понятия поне от Закон за движение по пътищата за да бъде възможно да се доказва приложимостта на дадена инвестиция към това определение.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в § 1 от „Допълнителни разпоредби”, т. 56 във връзка с "създаване на работни места".

ОСНОВАНИЕ:

Не става ясно взема ли се под внимание „Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала” на НСИ в това определение, защото в таблица  Б1 от бизнес план е записано „средносписъчен брой”.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата да се добави нова точка в § 1 във връзка с понятие първа година от изпълнение на бизнес план по проект

„”Първа година от изпълнение на бизнес плана” е календарната година, която следва годината на получаване на окончателно плащане на финансова помощ по проекта от бенефициента.”

08 септември 2017 г. 13:16:50 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в Приложение №2 към чл. 7, ал. 4 по отношение на земеделски култури с намерение за засаждане през стопанската година.

Текстът „За определяне на минималния стандартен производствен обем (СПО) на стопанството за текущата спрямо подаването на проектното предложение стопанска година са засадени/с намерение за засаждане земеделски култури и/или отглеждам животни(вярното се подчертава):”

ОСНОВАНИЕ:

Да се даде възможност за включване в декларацията и земеделски култури с намерение за засаждане, като пример за зеленчуци и подаване на проектното предложение през зимата.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в Приложение №2 към чл. 7, ал. 4 по отношение на заглавието на колонка „Поземлен/и имот/и, върху които ще се извърши засаждането/ засяването”.

Текстът да се промени на „Поземлен/и имот/и, върху които е извършено засаждането/засяването или такива, в които ще се извърши засаждането/засяването”

ОСНОВАНИЕ:

Да се включат имоти, в които ще предстои засаждане/засяване през текущата стопанска година.

08 септември 2017 г. 13:17:05 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в Приложение №4 по отношение на следното:

-      Заглавна част:

o    Както се има в предвид по „Място на извършване на инвестицията”- населено място, адрес в населено място, номер на имот и землище?

o    Как следва да се определи „Планиран краен срок за извършване на инвестицията”- като брой месеци, като конкретна дата, като месеци от датата на административен договор?

-      В таблица Б

o    Навсякъде пише „брой”, но се уточнява как се определя този брой и ако има приложима методика, коя е тя?

-      В таблица Б1

o    Не става ясно да предходни три години(дванадесет месеца) или за предходни три календарни години става въпрос и по коя методика се извършват изчисленията за средносписъчния състав?

o    Не е описано, коя година е „n”!

-      В таблица В:

o    „1. Общо приходи” да се допълнят с „код 15500, ОПР от ГОД”

o    „Приходи от износ и вътрешнообщностни доставки” да се допълнят с „обща сума по таблица В2”

o    Текстът „**Приходите по т. 1 и 2 се попълват в съответствие с годишния финансов отчет на кандидата.” да се замени с „**Приходите по т. 1 се попълват в съответствие с Годишен отчет за дейността, във формат на НСИ, на кандидата.”

-      Таблица В2:

o    Защо номерът е В2, а не В1?

o    Да се добави колонка за „Вид на документа”, който може да бъде фактура, протокол и др.

o    Да се предвиди възможност, че външнотърговския документ може да няма номер.

o    Наименованието на колонка „Контрагент” да се промени на „Име и правна форма(латиница или кирилица) и номер за целите на ЗДДС”

o    Наименованието на колонка „Вид на произведената или преработената продукция” да се замени с „Код и наименование на продаден земеделски продукт(първичен или преработен) по „Комбинирана номенклатура”

-      Таблица 3:

o    Да се приложи форма на таблица 1 и 2 за да може подробно да се опишат активите/дейностите

-      Таблица 4.1

o    Уточняване на приложима номенклатура по коя наредба следва да се ползва при попълване на данните в таблицата

o    Защо номерата на колонките започват от „Б”

-      Таблица 10

o    Уточняване на приложима номенклатура по коя наредба следва да се ползва за да се квалифицира персонала по вид при попълване на данните в таблицата

-      Таблица 15:

o    Защо няма колонка за приложима мярка за продукцията в колонка А?

08 септември 2017 г. 13:18:43 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в Приложение №7 по отношение на следното:

-      Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти)

o    Текстът „или на предприятието” да отпадне, защото се дублира с текста в началото на абзаца.

-      С извършване на инвестицията кандидата ще запази съществуващите (към края на предходната календарна година) и ще създаде определен брой нови работни места:

o    Критериите за точките да се обвържат с МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПИСЪЧНИЯ И СРЕДНИЯ СПИСЪЧЕН БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА Утвърдена от Националния статистически институт със заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ. В противен случай трябва да се фиксира дата към която се определя броя на персонала, като база.

08 септември 2017 г. 13:18:57 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в Приложение №7 по отношение на следното:

-      Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата не е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)

o    Текстът „не е получавал финансова помощ” да се замени „не е одобрен със заповед за получаване на финансова помощ”

-      Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)

o    Текстът „е получавал финансова помощ” да се замени „е одобрен със заповед за получаване на финансова помощ”

-      Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 15 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата не е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)

o    Текстът „последните 3 години” да се промени на „последните 3 календарни години”

o    Да се уточни, че средносписъчния брой на персонала се определя по МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПИСЪЧНИЯ И СРЕДНИЯ СПИСЪЧЕН БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА Утвърдена от Националния статистически институт със заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ

-      Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 15 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)

o    Текстът „последните 3 години” да се промени на „последните 3 календарни години”

o    Да се уточни, че средносписъчния брой на персонала се определя по МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПИСЪЧНИЯ И СРЕДНИЯ СПИСЪЧЕН БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА Утвърдена от Националния статистически институт със заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ

08 септември 2017 г. 13:19:08 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в Приложение №7 по отношение на следното:

-      От 2 % до 10 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти

o    Текстът „три финансови години” да се замени с „три календарни години” или да се даде определение за финансова година

-      От 10 % до 25 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти

o    Текстът „три финансови години” да се замени с „три календарни години” или да се даде определение за финансова година

-      От 25 % до 50 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти

o    Текстът „три финансови години” да се замени с „три календарни години” или да се даде определение за финансова година

-      Над 50 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти

o    Текстът „три финансови години” да се замени с „три календарни години” или да се даде определение за финансова година

08 септември 2017 г. 13:21:04 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в Приложение №12 по отношение на следното:

-      Бизнес план (по образец), включително на електронен носител, и таблиците от бизнес плана в „xls” по образец

o    Бизнес планът в ИСУН може да се представи само като електронен носител!

-      Баланс, справка ДМА, отчет за приходи и разходи за предходната финансова година или последен приключен междинен период

o    След уточнение в наредбата както е последен приключен междинен период да се коригира

-      Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (представя се в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ)

o    Да се добави (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган)

-      Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи)

o    Да се уточни какво следва да съдържат или да се коригират на „Количествени сметки”

08 септември 2017 г. 13:21:18 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в Приложение №12 по отношение на следното:

-      Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение (важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 7 и чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и електронен носител

o    Какво се има в предвид под „на хартиен” и как следва да се изпълни представянето?

-      Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС (важи в случаите по чл. 30, ал. 10 и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки.

o    Каква е връзка на този текст с договор, който е записан в края му?

-      Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 9 (важи в случаите по чл. 30, ал. 11 и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и електронен носител.

o    Какво се има в предвид под „на хартиен” и как следва да се изпълни представянето?

08 септември 2017 г. 13:21:30 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в Приложение №12 по отношение на следното:

-      Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съобразно изискванията на НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, изготвени от правоспособни лица, вписани в публичния регистър по чл. 59, ал. 1 чл. 34, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ).“

o    Има несъответствие на текста с чл. 59, ал. 1 чл. 34, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ)

08 септември 2017 г. 13:21:45 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение на наредбата не е отстранена неяснота в Приложение №12 по отношение на следното:

-      Справка от НАП за работните места към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година. представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 28, ал. 1, т. 6).

o    Да се уточни точното име на справката „Справка актуално състояние на всички трудови договори”

-      Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три години спрямо датата на подаване на  проектното предложение, заверена от кандидата и НСИ (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 28, ал. 1, т. 8)

o    Съгласувано ли е с НСИ заверката на справките? Ако не- да се премахне „и от НСИ”.

-      Справка от Системата „ИНТРАСТАТ“ за вътрешно - общностни изпращания  на стоки, осъществени  между  Република България и страните-членки на Европейския съюз, доказваща съответствие с критерия т. 9 от Приложение № 7.

o    Справката е „МЕСЕЧНА ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗПРАЩАНИЯ”. Следва да се изиска такава справка за месеци от предходните три календарни години. Справката се подава при достигане на оборот над 240 000лв за изпращащи. До този оборот продажби износ/вътр.общности не може да се докажат със справката и остават само фактурите. В тази връзка трябва да се прецизира текста.

o    Да се добави и текст „ако е приложимо” за да не се отказват точките по критерия.

-      Митническа декларация, доказваща съответствие с критерия по т. 9 от Приложение № 7.

o    Да се добави и текст „ако е приложимо” за да не се отказват точките по критерия.

08 септември 2017 г. 13:22:29 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

ЗАБЕЛЕЖКА:

В § 27 да се добави замяна на „договора за предоставяне на финансова помощ” с „административен договор”.

08 септември 2017 г. 14:33:34 ч.
tzviatkov

Предложение за промяна в чувствителните сектори чрез включване и на винено грозде

С промяната в ДВ 92/2015г. беше отменена глава шеста МЯРКА "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ" от НАРЕДБА № 2 ОТ 4 АПРИЛ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2018 Г., а като основание за нея беше посочено, че отпадането на възможността за инвестиции в активи за преработка на винено грозде ще бъда компенсирано чрез включването им  в подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020.

Промяната на НАРЕДБА № 20 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ОТ МЯРКА 4. "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. в брой на ДВ 92/2015г. не отрази това намерение, както и никоя последваща промяна.

По този начин гроздопроизводителите, които създадоха нови винени лозови насаждения по реда на Наредба №2, която регламентира прилагането на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г., останаха изключени от подпомагане за инвестиции за преработка на винено грозде.

Липсата на възможност за подпомагане на инвестиционните намерения на тези гроздопроизводители ги поставя в не неконкурентни условия спрямо винопроизводители, които са били подпомогнати по мярка 123 от ПРСР 2007-2013, както и чуждестранни винопроизводители, при които се изпълняват аналогични европейски програми.

В следствие на това тези гроздопроизводители са принудени да продават своята качествена продукция на прекупвачи или големи винопроизводители на територията на страната, които определят „пазарните” условия на при търговията с винено грозде.

Всичко описано по- горе води до намаляване на средния бизнес в гроздопроизводоството, който  преработва собствената си гроздова продукция.

 

Предлагам да се преразгледа обхвата на чувствителните сектори, като се включи и сектора на виненото грозде за да се даде възможност на гроздопроизводителите да преработват собствената си продукция, за която преработка са имали приоритет до отпадането му от НАРЕДБА № 2 ОТ 4 АПРИЛ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2018 Г.

17 септември 2017 г. 23:05:33 ч.
xpert

изчистване на сроковете в наредбата

Моля да се изчисти навсякъде в наредбата, кои дни са "работни" и кои "календарни".