Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми

С предложените изменения на Наредба №11 от 2007 г. се отразяват промените в изискванията на законодателството на ЕС във връзка с влизането в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията, както и на Регламент за изпълнение 2017/892 на Комисията за определяне на правила за прилагането на Регламент (EС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци. В наредбата са отразени промените в условията за национално съфинансиране на оперативните програми на организации на производители на плодове и зеленчуци, предвидени в регламента „Омнибус“. Въведени са също така новите изисквания, свързани с максималния процент за директно предлагане на пазара на произведените от членовете на организацията продукти, референтния период за изчисляване на оборота и включването в него на преработени продукти, допустимите административни разходи и разходи за персонал, съхранение на счетоводните документи и др. Наред с това са прецизирани текстове, свързани с прилагането на оперативните програми, които пораждат практически проблеми. 


Дата на откриване: 18.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 август 2017 г. 12:56:28 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по изменение на чл. 3

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „регистрирани“ се добавя „в продължение на две или повече стопански години“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предложението да отпадне.

ОСНОВАНИЕ:

В предложението за изменение няма обосновка защо се изискват две стопански години, а не само една. От друга страна изискването е за две или повече приключили стопански години, което означава, че се ограничава възможността за включва не новорегистрирани земеделски стопани през текуща стопанска година, които имат най- голяма нужда от подкрепа при стартиране на земеделска дейност и е дискриминационно спрямо тях, ако те отговарят на останалите условия за допустимост.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложеното изменение не е отстранена неясното в чл. 3, ал. 1. След текста „които са регистрирани” да се добави „в регистрите”

ОСНОВАНИЕ:

В чл. 7 и чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители става дума за два вида регистри(„регистър на земеделските стопани” и „регистър на кандидатите за подпомагане”), а не за процедури за регистрация.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложеното изменение не е отстранена неясното в чл. 3, ал. 2 по отношение на обхвата на членове, които не са производители на плодове и зеленчуци.

Да се коригира на „(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) В организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да членуват и физически и юридически лица, които не са регистрирани по чл. 7 или по чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители като производители на плодове и зеленчуци, за които организацията кандидатства за признаване. Тези членове нямат право:”

ОСНОВАНИЕ:

В действащия текст не дава яснота дали производители на плодове и зеленчуци, за които организацията кандидатства за признаване, но не регистрирани в регистрите по чл. 7 или по чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители се включват в групата на членовете без права по точки 1-2.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложеното изменение не е отстранен пропуск в чл. 3, ал. 3 по отношение на кооперация.

След текста „дружество с ограничена отговорност” да се добави запетая и текста „кооперация, ”.

ОСНОВАНИЕ:

В чл. 54, ал. 3 от Закона за кооперациите е записано, че „Кооперативният съюз е юридическо лице със статут на кооперация”. Следователно самият субект „кооперация” трябва да бъде също допустим субект за асоциация.

 

 

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) В дружество по ал. 1 всеки член може да притежава не повече от 40% от гласовете и дяловете. При определяне на процента от правото на глас и на дяловете в дружеството се прилагат разпоредбите за свързани лица по тази наредба и за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4 от Закона за малки и средни предприятия.”

ЗАБЕЛЕЖКА:

Текстът да се промени на:

„(5) В дружество по ал. 1 всеки член може да притежава не повече от 40% от гласовете с право на глас или дяловете в дружеството. При свързаност между членове по разпоредбите за свързани лица по тази наредба сумарният процент на гласовете с право на глас или дяловете в дружеството не трябва да надвишава 40%., а свързаните членове се отчитат като един брой член за целите на наредбата.”

ОСНОВАНИЕ:

Прецизира са текста за гласове, които са с право на глас и дялове в дружеството.

Закона за малки и средни предприятия може да даде методика за изчисляване на средносписъчен състав, активи и приходи, но не дава методика за изчисляване на дялове. В тази връзка е въведен точен текст за изчисляване на % на гласовете с право на глас или дяловете в дружеството.

Въведен е допълнителен текст, с който се посочва, че свързаните членове се разглеждат като един член за целите на наредбата.

31 август 2017 г. 12:57:10 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по изменение на чл. 4

§ 3. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 след думата „пазара“ се добавя „до 25 на сто от произведените от тях продукти, а за биологично произведени продукти – до 40 на сто“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Текстът да се измени на „до 25 на сто от произведените от тях продукти или до 40 на сто от произведените от тях биологични продукти”. Думата преди запетая „продукти” да се премахне.

ОСНОВАНИЕ:

Уточняване на текста по отношение на „произведени от тях продукти”. Премахване на излишна дума в изречението.

31 август 2017 г. 12:57:39 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по изменение на чл. 5

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение не е отразен пропуск в текста на чл. 5, ал. 1, т. 4 във връзка с годишен оборот.

Предлагам текстът на точката да се измени на „организацията или нейните членове всяка година предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 50 000 лева Стойността на предлаганата на пазара продукция се формира само от тези плодове и зеленчуци, за които организацията е призната.”

ОСНОВАНИЕ:

Действащата норма се прилага само за директни продажби от членове към пазара. С изменението ще се обхване и процеса на продажба от организацията към пазара. Уточнява се от какво се формира стойността на предлаганата на пазара продукция.

 

 

§ 4. В чл. 5, ал. 1, т. 5 накрая се добавя „и съхраняват счетоводните документи не по-малко от 5 години“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Текстът да се промени на „и съхраняват счетоводните документи не по-малко от 5 години, следващи приключената календарна година”.

ОСНОВАНИЕ:

Да се уточни спрямо каква дата възниква задължението.

31 август 2017 г. 12:58:10 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по изменение на чл. 7в

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение не е отразена неяснота в текста на чл. 7в, ал. 3 във връзка с действие само за уведомяване на ДФЗ.

Текстът „до размера, вида и периода на изпълнение” да се замени с „до марка и/или модел на вид, стойност и период на изпълнение.”

ОСНОВАНИЕ:

Изрично уточняване на показателите, за които ако няма промяна само се информира ДФЗ. Уточнява се, че при промяна само на марка/модел, а не на базов вид на актив, само се информира ДФЗ.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В чл. 7в, ал. 7 е пропусната заповедта по точка 2.

Предлагам след текста „ал. 6, т. 1” да се добави текста „или заповедта по ал. 6, т. 2”.

ОСНОВАНИЕ:

Равнопоставеност при информиране за одобрение или неодобрение на искане за изменение. Получаване на заповед за отказ с мотиви за това, което ще позволи на Група да реши дали да предприе последващи стъпки по АКП или основанията на ДФЗ са обективни.

31 август 2017 г. 12:58:40 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по изменение на чл. 7г

§ 5. В чл. 7г, ал. 3 след думата „зеленчуци“ се добавя „с изключение на помощта, за която е подадена валидна заявка за плащане“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Текстът на ал. 3 да се промени на

„(3) Отпускането на финансова помощ на групи производители се прекратява:

1. веднага след като бъдат признати като организация на производители на плодове и зеленчуци или

2. след изтичане на срока за плащане по чл. 31 във връзка с подадено заявление за плащане по чл. 30 за период от план за признаване. По искане на групата производители дейности от плана за признаване, които не са изпълнени, могат да бъдат пренесени в оперативната програма.”

ОСНОВАНИЕ:

Уточняване на двете хипотези за прекратяване на отпускане на финансова помощ. Разписване на втората хипотеза, по която следва да се извърши плащане финансова помощ по заявление за плащане за година от одобрен плана за признаване, която изтича след датата на признаване на групата и което заявление следва да се входира в сроковете по чл. 30 от наредбата.

31 август 2017 г. 12:59:25 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по изменение на чл. 9

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение не е отразена неяснота в текста на чл. 9, ал. 2, т. 5 по отношение на документите, с които се доказва стойността на предлаганата на пазара продукция.

Текстът да се промени на „5. протоколи и/или фактури, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година съгласно чл. 5, ал. 4. Членове- физически лица прилагат към всеки протокол или фактура документ за получено плащане;”

ОСНОВАНИЕ:

Уточняване на двата вида документи, които доказват предлаганата на пазара продукция през предходната година. За членове, които са физически лица да се изисква и представяне на документ за получено плащане- разписка, квитанция, фискален бон, пълно дневно банково извлечение за деня на плащане(заверено от банка) във връзка с признаване на прихода по ЗДДФЛ, който не е приложим за юридически лица и за тях не следва да се изисква посочения документ, както е уточнено в ЗКПО.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение не е отразена неяснота в текста на чл. 9, ал. 2, т. 6 по списък по видове членове.

Текстът да се промени на „6. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) списък на членовете на организацията по чл. 3, ал. 1 и по чл. 3, ал. 2 с описание на принадлежността на члена към алинея 1 или 2;”

ОСНОВАНИЕ:

Уточняване на съдържанието на списъка спрямо двата вида членове и тяхната принадлежност към ал. 1 и ал. 2 на чл. 3.

 

 

§ 7. В чл. 9, ал. 2, т. 14 думите „копие на регистрационна карта със справка от регистъра и“ и думите „или писмена декларация за уникалния регистрационен номер на лицето в Интегрираната система за администриране и контрол“ се заличават.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Да се добави след „(ДВ, бр. 10 от 1999 г.)” текста „за текуща стопанска година.”

ОСНОВАНИЕ:

Изрично уточняване за коя стопанска година следва да се представи анкетна карта и анкетни формуляри.

31 август 2017 г. 12:59:51 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по изменение на чл. 13

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение не е отстранена грешка в чл. 13.

ОСНОВАНИЕ:

Записано е „Отказите по чл. 7, ал. 4, т. 3”, а в тази точка е записано „3. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или”.

31 август 2017 г. 13:00:22 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по изменение на чл. 28

§ 18. В чл. 28 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „арендован от групата производители“ се добавя „или от неин член“ и след думите „строеж на групата производители“ се добавя „или на неин член“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Да отпадне предложението „ и след думите „строеж на групата производители“ се добавя „или на неин член.”

ОСНОВАНИЕ:

Нормата на чл. 182 от ЗУТ е „Строежи в чужд урегулиран поземлен имот имат право да извършват лицата, в полза на които е учредено право на строеж или право на надстрояване или пристрояване на заварена сграда, както и строежи под повърхността на земята.”.

Строежът се извършва от Групата, за което има одобрена ИТП и издадено разрешение за строеж в полза на Група, за което също е ползвано основанието на Учредено право на строеж в ползва на Група.

Във връзка с горното не следва да се приема учредено право на строеж в полза на член на група, защото този нотариален акт ще бъде в конфликт с документи по ЗУТ.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение не е уточнен текста на чл. 28, ал. 5 във връзка с периода на застраховане на активите.

ОСНОВАНИЕ:

В алинеята е записан текст „за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока на договора”, който за активи от последна пета година от плана за признаване няма да е приложим и не следва да се застраховат.

 

 

§ 18. В чл. 28 се правят следните допълнения:

2. В чл. 6, т. 2 след думата „подпомагане“ се добавя „на лица, които не са членове на групата производители“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предполагам, че изменението се отнася за ал. 6, а не за чл. 6, т. 2.

Добавеният текст да се промени на „на лица, които не са членове на групата производители или са членове по условието на чл. 3, ал. 2.”

ОСНОВАНИЕ:

Да се обхване и случая с членове по чл. 3, ал. 2.

31 август 2017 г. 13:00:59 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по изменение на чл. 30

§ 19. В чл. 30, ал. 2, т. 4 накрая се добавя „на лица които не са нейни членове“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Добавеният текст да се промени на „на лица, които не са членове на групата производители или са членове по условието на чл. 3, ал. 2.”

ОСНОВАНИЕ:

Да се обхване и случая с членове по чл. 3, ал. 2.

31 август 2017 г. 13:01:21 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по изменение на чл. 31

ЗАБЕЛЕЖКА:

Да се възстанови предходно действало съдържание на чл. 31, ал. 4, а именно:

„(4) Въз основа на проверките по ал. 1 и анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрената инвестиционна програма и извършените инвестиции изпълнителният директор на Разплащателната агенция със заповед одобрява или мотивирано отказва изплащане на финансовата помощ.”

Да се добави текст „В срока по ал. 1 Държавен фонд "Земеделие" изпраща на групата производители заповедта за сведение.”

ОСНОВАНИЕ:

След премахване на заповедта за одобрение Групата не получава документ за одобрена и неодобрена финансова помощ, както и мотивите за това. По този начин Групата се лишава от възможност да защити интересите си по АПК.

От друга страна липсата на фиксирана дата за произнасяне, която е в края на срока(удължен или неудължен) по чл. 31., ал. 1 поставя групата да „гадае” кога са налични условията за „мълчалив отказ” по АПК, което увеличава админстративната тежест на Групата за осъществяване на този контрол.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение не е уточнен текста на чл. 31, ал. 6 по отношение срока на плащане на финансовата помощ.

Текстът от ал. 6 „в четиримесечен срок от получаване на заявлението за плащане” да се замени с „в едномесечен срок от датата на заповедта по ал. 4”

Текстът „Финансова помощ се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договорът по чл. 7а, ал. 7.” Да отпадне.

ОСНОВАНИЕ:

Изплащането на финансовата помощ не може да се извърши преди да приключи проверката по чл. 31, ал. 1 с продължителност. Поради тази причина срокът за плащане до четири месеца от получаване на заявлението за плащане трябва да бъде намален до едномесечен срок от датата на заповедта по ал. 4, както е предложено изменението на ал. 4.

Съдържанието на последния абзац на ал. 6 не дава яснота защо е записано в тази алинея. Проверката по ал. 1 предотвратява възможността за плащане на финансова помощ без тя да е извършена или да не е по договора по чл. 7а, ал. 7.

31 август 2017 г. 13:01:44 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по параграф 20

§ 20. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 8:

„8. „Свързани лица“ по смисъла на тази наредба са:

1. съпрузите;

2. роднините по права линия без ограничения;

3. роднините по съребрена линия до трета степен включително;

4. работодател и работник;

5. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

6. когато едното от тях притежава, пряко или чрез контролирано от него лице, 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на другото лице.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Във връзка с препоръка на сертификационен одит на ДФЗ-РА за финансова 2016година да не се допуска свързаност между членове на Групата по условията на § 1 от Търговски закон констатирам разлика в записаните условията и посочения параграф. Разликата може ли да доведе до нови препоръки на сертификационния одит на ДФЗ-РА и от там заседания на комисии и тълувателни решение за прилагане на демократични принципи на управление, което е възможно да доведе до тяхното заявяване със задна дата, като неизпълнени условия от страна на Групата?

Във връзка с препоръката на сертификационен одит на ДФЗ-РА за прилагане на параграф § 1 от Търговски закон, как следва да се приложи условието на точка 4 от този параграф по отношение на съдружниците, което по отношение на членовете на група с правна форма ООД ги прави свързани лица?

31 август 2017 г. 13:02:23 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по приложение 8

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение да се добави промяна в Приложение №8.

Да се премахнат следните документи:

2. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта.

3. Копие от годишна данъчна декларация за предходната година, заверена от съответната ТД на НАП (когато е приложимо).

23. Документ от банката за банковата сметка на кандидата за привеждане на безвъзмездната финансова помощ.

27. (нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) При инвестиции в машини за обработка на земята и съответното оборудване за доказване размера на земята:

а) копие от документ за собственост на земя и/или на земеделска земя на групата производители и/или на неин член, и/или

б) договори за аренда на земя, сключени с групата производители или неин член, със срок не по-малък от 5 години след датата на подаване на плана за признаване, и/или

в) договори за наем на земя, сключени с групата производители или неин член.

ОСНОВАНИЕ:

Документи по точки 2 и 3 са налични за ползване по служебен път между ДФЗ и НАП.

Документ по точка 23 за банкова сметка трябва да се представя само при искане за изменение на договора, защото банковата сметка е наличен реквизит в уводната част на договора.

Документите по точка 27 съдържат информация, която е налична за ползване по служебен път от регистрите по чл. 7 или по чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

31 август 2017 г. 13:02:47 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по приложение 12

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение да се добави промяна в Приложение №12.

Да се премахнат следните документи по буква „А”:

4. Удостоверение от Националната агенция за приходите, че групата производители няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие, от ползвателя на помощта.

22. Свидетелство за съдимост на физическото лице представляващо групата производители - юридическо лице, и на членовете на управителния му орган, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от групата производители. Когато за някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод - оригинал или копие, заверено от групата производители.

ОСНОВАНИЕ:

Документът по точки 4 е наличен за ползване по служебен път между ДФЗ и НАП.

Документът по точки 22 е наличен за ползване по служебен път между ДФЗ и МП.

31 август 2017 г. 13:03:27 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по приложение 12

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение да се добави промяна т. 23 от документите по бука „А” на Приложение №12.

Да отпадне текста „и дали фактурата е платена”

ОСНОВАНИЕ:

Текстовете на наредбата не поставят условие предлаганата на пазара продукция да е платена от клиентите на организацията/групата.

Признаване на прихода за субекти на облагане по ЗКПО е от момента на издаване на счетоводния документ.

Предложеният за отпадане текст е единствено приложим по отношение на физически лица, които се облагат по ЗДДФЛ и за които прихода се признава за годината в която е платен.

31 август 2017 г. 13:04:11 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки за включване на образци на документи

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение да се добави образец на декларация по точка 9 от буква „А” от Приложение №12.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение да се добави образец на декларация по точка 19 от буква „А” от Приложение №12.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение да се добави образец на Заявление за изменение по чл. 7в, ал. 3.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението за изменение да се включи образец на „Заявление за плащане”.

ОСНОВАНИЕ:

До настоящия момент това заявление е извън контрола на наредбата по отношение на неговото съдържание и приложимите към него документи.

Действащият документ е наименован „Заявка за плащане”, а по наредба се ползва „заявление за плащане”(чл. 23, ал. 1; чл. 30, ал. 1;  и „заявка за плащане”(чл. 28, ал. 5; приложение №12, буква „А”, точка 1; в предложеното изменение на чл. 7г, ал. 3). Следва да се ползва само един от двата термина.

В част „Наименование на бенефициента ЮЛ (по съдебна регистрация)” не става ясно какво се има в предвид под съдебна регистрация.

В същата част е записано „БУЛСТАТ №:”, а може да бъде „ЕИК по ТР” или „ЕИК по Регистър БУЛСТАТ”.

Изискват се следните документи, които следва да отпаднат във връзка с намаляване на административната тежест върху бизнеса, в частност върху Групата:

А 2       Копие от документ за самоличност на представляващия юридическото

А 4       "Удостоверение от Националната агенция за приходите, че групата производители няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие, от ползвателя на помощта."

А 9       Копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС или декларация по образец (в случай че ползвателя на помощта няма регистрация по ДДС), че ползвателят на помощта няма да упражни правото си на данъчен кредит  за активи и услуги, финансирани по плана за признаване

А 22     "Свидетелство за съдимост на физическото лице представляващо групата производители - юридическо лице, и на членовете на управителния му орган, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от групата производители. Когато за някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод - оригинал или копие, заверено от групата производители."

 

12 септември 2017 г. 12:41:28 ч.
Горанов

за повече прозрачност и яснота

С цел прозрачност при оценка на проектите предлагаме оценката да е разделена на етапи:

1. Допустимост и административно съответствие

2. Етап оценяване т.е. мотивирана обосновка за оценка на проектите

3. Финансова оценка и жизнеспособност на проекта

като за всеки етап се издава административен акт, който да може да се обжалва пред съответната инстанция, това предложение е в съответствие със закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

По този начин първо ще се оценат проекти, които са дпоустими и на следващия етап да се оценят кой с колко точки е.  Това мое предложение е продиктуване от неправилната оценка на проекти по подмярка 4.1 където критерия 8.3. за СМР може да се тълкува по хиляди начина. Така и не се разбра кое е СМР и кое не е. Тук новите критерии са по разтегливи и от дъвка "ИДЕАЛ".  

 

14 септември 2017 г. 16:03:00 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

color:#333333">В предложеното изменение не е отстранена неясното в Приложение № 8, точка 8. „Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на плана за признаване с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена (когато е приложимо).”

color:#333333">Предлагам да се създаде нова точка 8а:

color:#333333">„Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на документите по чл. 7б, ал. 3 с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена (когато е приложимо)

 

ОСНОВАНИЕ:

Документите по приложение №8 се представят по чл. 7, ал. за предварително признаване на група и по чл. 7б, ал. 3 преди стартиране на всеки годишен период от плана за признаване.

color:#333333">Предложението за нова точка 8а обхваща случая по чл. 7б, ал. 3.