Обществени консултации

Обществени консултации по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Предлагаме на вниманието Ви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия във връзка с провеждане на обществени консултации на основание чл.26, ал.3 от ЗНА. Предложения и становища по проекта на ЗИД можете да подадете до 21.09.2017г. в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партида на акта.


Дата на откриване: 21.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 21.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 септември 2017 г. 18:11:51 ч.
mKireva

Неизпълнение на Член 50 от Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година

Предложените промени в Закона за здравето, въведени с § 36 от проекта на ЗИД на ЗБИЯЕ, които предвиждат създаване на нов чл. 64а в ЗЗ, съдържат неточности в терминологично отношение, които създават предпоставки за погрешното му тълкуване, респ. неточното му прилагане.

Новият чл. 64а от ЗЗ борави с понятието „oценка на медицинската пригодност“ на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения да изпълняват конкретни професионални задължения, която оценка се осъществява от лекари от НЦРРЗ с придобита специалност по радиобиология или радиационна хигиена или от лекари от лечебни заведения, които отговарят на изискванията, посочени в наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 4. Според ал. 2 на новата разпоредба, „заключението от извършената оценка на лекарите по ал. 1 може да се обжалва пред комисия за медицинска пригодност в НЦРРЗ…“. 

В Наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето, а именно Наредба № 29 от 16 септември 2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (Наредба № 29), „оценката на медицинската пригодност“ е посочена като само една от хипотезите на задължителното медицинско наблюдение на работещи в среда на йонизиращи лъчения (чл. 3, ал. 1, т. 1 Наредбата) и по никакъв начин не го изчерпва. Наредба № 29 предвижда, че медицинското наблюдение на работещите представлява съвкупност от посочени в Наредбата прегледи и изследвания, които се извършват в лечебни и здравни заведения (чл. 4, ал. 1), като същото приключва с издаване на експертно заключение за медицинската пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения. Издаването на това заключение е от компетентността единствено на Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), но не и на „други лечебни заведения“, което е в противоречие с § 36 от проекта на ЗИД на ЗБИЯЕ.

Като се има предвид гореизложеното, настъпва объркване при тълкуване на новия чл. 64а, ал. 2 от Закона за здравето, формулиран в § 36 ЗИД на ЗБИЯЕ, предвиждащ, че „заключението от извършената оценка на лекарите по ал. 1 може да се обжалва пред комисия за медицинска пригодност в НЦРРЗ…“

Не става ясно кое точно заключение подлежи на обжалване пред комисията при НЦРРЗ? Излиза, че на обжалване подлежи заключението от извършена оценка за медицинска пригодност по чл. 3, ал. 1, т.1 от Наредба 29, но не и заключенията, издадени в следствие на медицинско наблюдение по чл. 3, ал. 1, т.2 и и чл. 3, ал.1, т.3. Поради това считам, че не са изпълнени и изискванията на Член 50 от Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година, който въвежда изискване към Държавите членки да определят процедури за обжалване на заключения и решения, издадени в съответствие с членове 46, 47 и 49.

19 септември 2017 г. 14:56:57 ч.
EPetrov

Рентгенови уредби за образна диагностика

Имайки предвид натоварената дейност на Агенция за ядрено регулиране, считам, че би било уместно, всички рентгенови уредби за образна диагностика (като изключение може да се направи за тези за компютърна томография и ангиография, като най-натоварващи), да преминат от лицензионен към регистрационен режим, както в момента са рентгеновите уредби за секторни дентографии. По този начин ще се упражнява пряк контрол от оганите на МЗ по места, а съответно, при подаване на заявление за регистрация до Председателя на АЯР, би могла да се заплаща такса на основание факта, че АЯР е органът, който следва да вземе отношение при евентуално възникване на аварийна ситуация. Като се знае, че по принцип, аварии при дейности с диагностични рентгенови уредби са несравними с аварии при използване на всякакви други видове ИЙЛ, като те са най-вече от технически тип и са значително по-лесни за овладяване. Към момента, процедурата по лицензиране на дейностите с диагностични рентгенови уредби е бавна и дълга, като се получава излишно натоварване, както за лицензиантите, така и за инспекторите от АЯР, което се изразява в разглеждане на документация, провеждане на приемателни комисии и т.н. - неща, които могат да бъдат избегнати, като контролът бъде упражняван директно от органите на МЗ по места.