Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работата на Център „Фонд за лечение на деца“ е изготвен във връзка с направен анализ на организацията на работа на фонда и на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията.

Причините за разработване на проекта на правилник са свързани с необходимостта от подобряване на организацията и преодоляване на констатирани затруднения в дейността на фонда.

При прилагането на утвърдената нормативна уредба е установен проблем със заплащането от Център „Фонд за лечение на деца“ /ЦФЛД/ на медицински изделия. На настоящия етап, съгласно Правилника, ЦФЛД може да подпомага закупуването на медицински изделия, прилагани при оперативни интервенции на деца по клинични пътеки, за които НЗОК не финансира съответното медицинско изделие, само в случай, че изделието се осигурява от болничната аптека на съответното лечебно заведение, провеждащо лечението на детето, след сключен договор по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Проблем е установен при финансирането на медицински изделия, прилагани от лечебни заведения при липса на сключени договори по реда на ЗОП, тъй като съгласно ЗОП частните лечебни заведения за болнична помощ са освободени от задължението да провеждат процедури по този закон. 


Дата на откриване: 18.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 17.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 септември 2017 г. 12:43:14 ч.
Mila_T

Становище на Национална мрежа за децата - част 1

Общи коментари: 

Национална мрежа за децата се присъединява към притесненията на неправителствените организации и други членове на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца“, за това, че предложените промени в Правилника за дейността и организацията на работа на Центъра не са в най-добрия интерес на децата и техните родители, както и че не биха довели до положителни резултати. Опасенията ни са свързани с липсата на решения по ключови проблеми като осигуряване на достъп до лечение, облекчаване на процедурите, обективност при изготвяне  на експертните становища, ясна отговорност на ангажираните лица, публичност и прозрачност на работата на фонда. 

Конкретни коментари

В нас буди тревога предложението в чл. 7, ал. 1, т. 16 за организирането и провеждането от Фонда на процедури съгласно Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба. Това предложение провокира редица въпроси, от една страна свързани с човешкия ресурс и обезпечеността и специализацията на администрацията на Фонда, а от друга за възможните обжалвания и продължителност на поръчките във времето, което не е от полза за чакащите за лечение деца и родители.    

От друга страна, това предложение предполага възможността за подпомагане закупуването на медицински изделия за всички деца, които след подадено заявление към ЦФЛД са получили одобрение. В същото време остават неразрешени и въпросите, свързани с операции и лечение на деца в частни болници в България в периода до приключване на обществената поръчка. В тази връзка, предлагаме да се преосмисли и прецизира провеждането на процедури по ЗОП директно от Фонда, като се предложи алтернативен вариант в интерес както на децата и родителите, така и от гледна точка на сигурност, прозрачност и спазване на българското законодателство.

Допълнително, в Преходната разпоредба, § 15 не е описано периодичността, през която Фонда ще инициира и обявява обществени поръчки за доставка.   

17 септември 2017 г. 12:44:41 ч.
Mila_T

Становище на Национална мрежа за децата - част 2

За нас е притеснителен и факта, че се предлага определянето на едно лице от състава на Общественият съвет, което регулярно или при нужда да уведомява обществеността, медиите и други лица за работата на Фонда и на Общественият съвет към него (регламентирано чрез предложеният нов чл. 19а). Именно създаването на Обществения съвет като колективен консултативен орган цели постигането на прозрачност, публичност и широко изразяване на позиции и мнения. В тази връзка смятаме, че предложението ограничава възможностите на членовете на Обществения съвет да изразяват свободно своята позиция и мнения при спазване на принципите на етичност и съгласно Законът за защита на личните данни. Предложението крие и рисковете за отказ на членовете от участие в Обществения съвет, което не е в полза нито на работата на Фонда, нито за децата и техните родители.    

Допълнителна тежест за нас представлява и въвеждането на изискването в § 9, чл. 30, ал. 1, т. 8, буква ж), че придружителят на детето е лице, което се ползва със здравноосигурителни права или има медицинска застраховка, които покриват целия период на пребиваването му извън страната. Напълно разбираме и подкрепяме необходимостта от заплащане на здравните осигуровки и сигурност на здравноосигурителните права, но в ситуации на ограничени финансови възможности прекъснатите здравноосигурителни права и тяхното възстановяване би могло да възпрепятства или забави лечението на детето.      

17 септември 2017 г. 12:45:30 ч.
Mila_T

Становище на Национална мрежа за децата - част 3

Приветстваме предвидената възможност в предложената нова т. 16 подаването на заявление да се извършва и от упълномощено от законния представител на детето лице. Това предоставя свободата на законния представител на детето при невъзможност лично да подаде заявлението за подпомагане лечението на детето от изрично упълномощено от него лице, както и би улеснило процедурата на подаване на заявление за лечение и на деца от Центровете за настаняване от семеен тип.  

Национална мрежа за децата остава предвидим и надежден партньор с цел намирането на трайни решения в името на най-добрия интерес на децата и техните родители.

Национална мрежа за децата е обединение на 142 граждански организации, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Мрежата работи в четири основни области – Образование, Здравеопазване, Семейство и Правосъдие. Само през 2016 г. организациите членове на Национална мрежа за децата са подкрепили с работата си 79 044 деца и 36 577 семейства. 8 262 специалисти, работещи с деца и семейства в цяла България, са били подкрепени от организациите в НМД чрез обучения, консултации и съвместни дейности – това са социални работници, психолози, учители, съдии, пробационни служители, библиотекари, полицаи и много други.