Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Проектът на Закон за изменение идопълнение на Закона за електронните съобщения е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като пълноправен член на Европейския съюз (ЕС) за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Регулаторна рамка 2009 на ЕС в сектор електронни съобщения:

·        Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на Директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги;
·        Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите.
Предложените изменения и допълнения в Закона за електронните съобщения имат за цел да се отразят:
·        подходите за консолидиране на единния европейски пазар;
·        принципите за неутралност по отношение на технологиите и услугите при управлението на радиочестотния спектър;
·        тенденцията за преобладаващо използване на режима на обща оторизация за навлизане на пазара;
·        новия инструмент за ex-ante регулиране на достъпа при вертикално интегрирани предприятия – функционалното разделяне;
·        взаимодействието на Комисията за регулиране на съобщенията с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения при определени регулаторни процедури;
·        повишените изисквания за защита правата на потребителите, включително потребителите с увреждания;
·        повишените изисквания за сигурност на мрежите и услугите;
·        и другите нови елементи на ревизираната регулаторна рамка.
 
Пълният текст на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения може да се види в Прикачения файл.
 
Лица за контакти:
Красимира Димитрова държавен експерт, отдел „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения”, тел.: 02 949 2705 e-mail: kdimitrova@mtitc.government.bg
Лъчезар Василев – главен експерт, „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения”, тел.: 02 949 2425 e-mail: lvasilev@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 15.3.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 29.3.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари