Обществени консултации

Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл.35г,ал.1 от

С оглед зачестилите случаи на жалби от хора с увреждания и в тази връзка извършени проверки от контролните органи на АХУ са констатирани несъответствия с нормативните изисквания при производството, предоставянето и ремонта на медицински изделия по индивидуална поръчка.

С новото предложение на чл. 10д се цели регулиране на производството на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) по индивидуална поръчка при задължително спазване на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и подзаконовите нормативни актове.

Новото предложение на ал. 3 от чл. 12 на Наредбата цели регулиране и подобряване на контрола върху дейността на търговците на дребно.

Предложението в §4 от Проекта е направено с оглед по-голяма яснота на текста, т. к. в чл. 13, ал. 1 от Наредбата става въпрос за проверки, извършвани съвместно или поотделно от Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане. Проектът е разработен в изпълнение на дадените правомощия на министъра на труда и социалната политика, съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 9 от ЗИХУ, при  зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Промените в Наредбата се предлагат да влязат в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.

Лице за контакт:

Севдалина Гебова, младши експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

служебен телефон: 02/8119 441,

ел. адрес: Sevdalina.Gebova@mlsp.government.bg;


Дата на откриване: 25.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 25.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари