Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление на минните отпадъци

Разработването на проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за управление на минните отпадъци е наложено от:

•         получено от Генералния секретариат на Европейската комисия допълнително официално уведомително писмо № С (2017) 2645 относно процедура за нарушение № 2013/2264 за неизпълнение от страна на България на задължения за пълно и точно транспониране в националното законодателство на отделни разпоредби от Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО;

•        отмяна на Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.) и привеждане в съответствие със Закона за водите на нова наредбата за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, и

•        настъпила промяна в реда за класифицирането на отпадъците като опасни в резултат на изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците.

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за управление на минните отпадъци се предлага:

•        привеждане на конкретен текст от наредбата, отнасящ се за случаите, в които наредбата не се прилага, в пълно съответствие с разпоредба на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО;

•        въвеждане на разпоредба на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (чл. 6, пар. 6, второ изречение) отнасяща се до периодичността за преразглеждане на информация за аварии, предоставяна на засегнатата общественост;

•        привеждане на конкретни текстове от наредбата в съответствие с направени изменения на Закона за водите (ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.) и на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.).


Дата на откриване: 30.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 28.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари