Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за дoпълнение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите

Предвид бързо засилващите се процеси на съхнене на иглолистните гори причинени от каламитетното разпространение на корояди, както и на патогенни гъби, от страна на Министерството на земеделието, храните и горите са взети редица мерки, включително за облекчаване на административния ред за одобрение и провеждане на необходимите санитарни и принудителни сечи, за инвентаризиране на засегнатите площи и за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти. Съществено място сред тези мерки имат икономическите стимули за усвояването на повредената иглолистна дървесина, определени от предлаганите от държавните предприятия и техните териториални поделения цени за добив и за продажба на повредената дървесина. Търсенето на възможности за увеличаване на заплащаните разходи за добив и за намаление на продажните цени на повредената дървесина са ограничени от отчисленията, които предприятията правят за фонд  „Инвестиции в горите“. В тази връзка следва да бъде направено допълнение в чл. 1 от Постановление № 343 на Министерския съвет от 2011 г., като се намали и изравни размерът на отчисленията от продажната цена за иглолистна дървесина, повредена от абиотични и биотични фактори и въздействия, която държавните предприятия внасят във Фонд „Инвестиции в горите” на 1 лв. за куб. м. дървесина.


Дата на откриване: 30.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари