Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА "ОП НОИР") и за приемане на Устройствен правилник на ИА "ОП НОИР"

Проектът на Постановление на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж” и за приемане на нейния устройствен правилник е изготвен с оглед необходимостта от отстраняване на несъответствия и слабости, идентифицирани в предварителен одитен доклад от одитна мисия №REGC214BG0033 на Генерална дирекция “Регионална и урбанистична политика” и Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия, проведен в периода 24-28 октомври 2016 г. с цел установяване готовността на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката да изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.  


Дата на откриване: 31.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 2.10.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 септември 2017 г. 12:19:15 ч.
Znanie

Допълнения към проект за създаване на ИА ОП НОИР

Подкрепям създаването на Изпълнителна агенция "Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж"

Правя следните допълнения:

1.Да се допълни Чл. 5, ал. 4  като точка 4  придобие следната редакция: "Главна дирекция "Верификация" с териториални звена в градовете........."

Мотиви: Теритоиалните звена  са част от структурата на ИА и трябва да бъдат посочени в Глава 3, раздел I. Местата за тяхното разкриване трябва да се посочат в Правилника, който се утвърждава от Министерския съвет, за да не зависят само от мнението на изпълнителния директор, който ще бъде назначен след влизане в сила на Правлиника. Центровете на териториалните звена трябва  да бъдат  в центровете на икономическите райони за  планиране

2. Да се допълни Чл. 12 като точка  2 придобие следната редакция "Осъществява предварителен контрол на документацията за обявяване на публични процедури по ЗОП и за законосъобразността на договори и изменения в тях."

Мотиви: Така ще се избегне допускането на грешки от бенефициентите при провеждане на процедури и последващо налагане на финансови корекции след отчитане на разходи по подписани договори. Финансовите корекции сериозно затрудняват работата на организациите при изпълнение на проектите.

3. Да отпаднат част от  текстове в  Чл. 15, ал. 3. Предлагам следната редакция "Изпълнителният директор определя числения състав и длъжностната структура на териториалните звена"

Мотиви: Същите, посочени като при Чл. 5, ал. 4, т. 4

4.В Чл. 15 да има още една алинея 4, която да разписва специфичните функционални задължения на специалистите, които ще работят в териториалните звена

Мотив: Така ще се постигне разделяне на функциите и по-голяма прозрачност в работата на специалистите от централния офис на ИА ОП НОИР с тези от териториалните звена.

29 септември 2017 г. 12:01:16 ч.
Стажант СА

Няма ли кой да сложи край на промените в тази програма?

Няма ли кой да сложи край на непрекъснатите  промени в тази програма? Защо не е обсъден вариант да се създаде капацитет в МОН да си управляват програмата? Въобще липсва такъв в оценката на въздействието. Считате ли, че след като МОН не може да си управлява програмата, някаква новосъздадена агенция ще може?! И какво ще се случи, докато се понаучи?! Срамота! Че и териториални звена.... 

29 септември 2017 г. 12:07:21 ч.
Стажант СА

Спрете роенето на агенции и започнете да си вършите работата!

И защо някои министерства успяват да си управляват програмите без такива проблеми, а само МОН не може?! И ако не може, защо тогава въобще се създаде тази програма и се даде да се управлява от МОН? Как си защитихте предложението, когато се одобряваше програмата за новия програмен период, а сега изведнъж проблемите са толкова големи, че не може да остане в МОН?