Обществени консултации

Проект на наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси въвежда в българското законодателство изискванията на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението.

Директива 2010/30/ЕС представлява преработка на Директива 92/75/ЕИО за указване на потреблението на енергия и други ресурси от битови уреди чрез етикетиране и стандартна продуктова информация. Приложното поле на Директива 92/75/ЕИО е ограничено само до битовите уреди. Изследванията на ЕК са показали, че ограниченият обхват на Директива 92/75/ЕИО представлява значителна пречка за разгръщането на пълният й потенциал. Съобщение на Комисията от 16 юли 2008 г. относно План за действие за устойчиво потребление и производство и за устойчива промишлена политика показа, че разширяването на приложното поле на Директива 92/75/ЕИО до продукти, свързани с енергопотреблението (запазва се изключението за транспортните средства и продуктите втора употреба), които при употреба оказват значително пряко или непряко въздействие върху консумацията на енергия, би позволило да се изгради един цялостен подход, който води до допълнителни икономии на енергия и до ползи за околната среда.
Директива 2010/30/ЕС ще се прилага ефективно от 21 юли 2011 г., като от тази дата се отменя Директива 92/75/ЕИО. В тази връзка, от 21 юни 2011 г. се предвижда отмяна на наредбата, с която бяха въведени изискванията на Директива 92/75/ЕИО.


Дата на откриване: 23.3.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 23.4.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари