Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

С предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се прецизират част от действащите текстове в сектора на социалните услуги – урежда се реда, начина и методиката за извършване на индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и подготовката на индивидуален план за подкрепа за ползване на социални услуги, както и тяхното съдържание, прецизира се отчитането на заетостта на социалната услуга, когато е делегирана от държавата дейност, регламентира се съдържанието на информацията, която всеки доставчик следва да предостави на потенциалните потребители на социални услуги и на дирекции „Социално подпомагане“, урежда се възможността за удължаване на срока на договора за ползване на социални услуги въз основа на оценка на резултатите от изпълнението на индивидуалния план и желанието на лицето. Прецизират се част от дефинициите на социалните услуги и се въвежда дефиниция за „профил на социалната услуга“ и се прецизира дефиницията за „криза от социален характер“.

Друга част от промените са свързани с изпълнение на създадения с Решение № 373 от 05.07.2017 г. на Министерския съвет Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, като се предвиждат и изменения в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.  В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се регламентира обвързаност на месечната целева помощ за заплащане на наем на общински жилища, когато се предоставя на самотен родител на дете/деца в предучилищна и училищна възраст, с редовно посещение на предучилищна и училищна подготовка.  В Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца се предвижда видът на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас и месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, когато се предоставят в натура, да се определят по предложение на директора на училището или детската градина, в които детето е записано.

 Лице за контакт:

Йоанна Германова, началник на отдел ПСВДС, дирекция „Социално включване“,

тел. 02/8119660, e-mail: jpetrova@mlsp.government.bg


Дата на откриване: 13.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 13.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари