Обществени консултации

Проект Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2008 г., бр. 33 от

В наредбата се уреждат и редът и методите за извършване на контрол върху ефективността на системите за улавяне на бензиновите пари (СУБП), като в техническата част е направено позоваване към хармонизирания европейски стандарт EN 16321-2:2013 „Улавяне на бензинови изпарения по време на зареждане на моторни превозни средства в бензиностанции.


Дата на откриване: 13.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари