Обществени консултации

Проект на инструкция за психологическо осигуряване на военнослужещите, цивилните служители и кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи и цивилни служители в служба „Военна полиция”

В изпълнение на чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за военната полиция/ППЗВП/, обн. в ДВ бр. 48/16.06.2017 г. и чл. 13, ал. 1 от Наредба № Н-12 от 2011 г., за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната бе разработен проект на Инструкция за психологическо осигуряване на военнослужещите, цивилните служители и кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи и цивилни служители в служба „Военна полиция”.

С новата инструкция се отговаря на основните положения в ППЗВП, относно специфичните изисквания към кандидатите за постъпване на работа в служба "Военна полиция", едното от които е „покриване на изискванията за психологическа пригодност за съответната длъжност, за която кандидатстват…”. В тази връзка е предвидено задължително извършване на проверка на психологическата пригодност на кандидатите, както за длъжности за военнослужещи, така и за цивилни служители. С Инструкцията се определят и случаите, при които се извършва изследване за психологическа пригодност на действащите военнослужещи и цивилни служители в служба „Военна полиция”,   провеждането на мероприятия за превенция и профилактика на професионалния стрес на личния състав, извършването на оценка на психосоциалния климат, както и психологическото осигуряване преди и след завръщане от мисии и операция извън територията на страната. Предвидена е и възможност за провеждане на психологическо консултиране, по заявка на семействата на военнослужещи и цивилни служители от службата.

С проекта за нова инструкция е предвидено да се отмени Инструкция И-5 от 09.08.2013 г. за психологично осигуряване на военнослужещите и кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи в служба "Военна полиция", издадена от министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 74 от  2013 г.).

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на инстукция е публикуван на интернет страницата на Министерството на отбраната и на Портала за обществени консултации.


Дата на откриване: 19.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.10.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 септември 2017 г. 12:33:44 ч.
nagard

психологическа пригодност на категории лица

Вметнатия израз „при преназначаване на длъжност” в чл. 6, ал. 2 поставя ограничение за определяне на психологическата пригодност на вече назначените военнослужещите и цивилните служители, т.е изключва се възможността и правото на директора на службата да изиска определянето на психологическата пригодност на военнослужещи и цивилни служители при определена необходимост. Споменатия израз поставя условие за определянето на пригодността само при преназначаване, а не по принцип. Ако основната идея е за военнослужещи и цивилни служители да се провежда изследване само при преназначаване, тогава е по резонно текста да се добави в т. 3 на чл. 2. 

В т. 1 на ал. 2 от чл. 6 е предвидено извършване на изследване за психологическа пригодност при преназначаване на съответна длъжност на военнослужещи - офицерски кандидати, и на военнослужещи от сержантския (старшинския) или войнишкия състав. От една страна това означава, че на военнослужещи от сержантския (старшинския) или войнишкия състав ще бъде извършено изследване, при всяко преназначаване, независимо от това дали то е на еднаква (равна) длъжност. Ако преназначаването е на длъжност, която е заемана до момента, но в друго структурно звено по принцип няма промяна на условията на труд и изискванята за заемане на длъжността. В такъв случай защо е необходимо изследване. От друга старна категорията на офицерския състав и цивилните служители е изключена, т.е. те могат да се преназначават и без психологическо изследване.!?