Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества (обн., ДВ, бр. 45 от 2008 г.)

Предложеният проект на Наредба за изменeние на Наредба No 1 за контрол на прекурсорите на наркотични вещества (обн., ДВ, бр. 45 от 13.05.2008 г.) е изготвен във връзка с изпълнение на Решение No 338 на Министерския съвет от 23 юни 2017 г.  за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса  чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Проектът предвижда облекчаване на процедурата по издаване на  лиценз за дейности с прекурсори от първа категория на Приложение I на Регламент 273/2004, посредством отпадане  на изискванията за предоставяне на някои удостоверителни документи на хартиен носител.

С проекта на Наредба се предлага отмяна на нормативното основание за предоставяне на документите – удостоверение за вписани в регистър Булстат обстоятелства, удостоверение за актуално състояние и удостоверението за наличие или липса на задължения.


Дата на откриване: 20.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 20.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари