Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 95 от 2015 г.), се преструктурира дейността по регистрация, контрол и пускане на пазара на земеделската и горската техника. Съгласно разпоредбите на цитирания закон Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) се закри, а функциите и дейностите и преминаха към МЗХ, центровете за изпитване и сертифициране към МЗХ и Областните дирекции „Земеделие”. Със ЗИД на ЗРКЗГТ се приеха и мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ, L 60/1 от 2 март 2013 г.). Съгласно §4 на ЗИД на ЗРКЗГТ, компетентен орган по одобряване на типа и орган по надзор на пазара в Република България е министърът на земеделието, храните и горите.

Проектът на Наредба за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях е изготвен на основание чл. 9а, ал. 12 от ЗРКЗГТ. Издаването или отказа за издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа техника се извършва от министърът на земеделието, храните и горите. С предложения проект на Наредба за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях е определен съответния административен ред за отделните процедури и се уреждат мерките по прилагане на Регламент (ЕС) № 167/2013.


Дата на откриване: 20.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 20.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари