Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за туризма (ЗТ). Корекциите са свързани на първо място с необходимостта до 1 януари 2018 г. в националното ни законодателство да бъде транспонирана Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги. С нея се прилагат общи правила за формиране на туристически пакети и за организиране на туристически пътувания в рамките на ЕС, като се гарантира на търговци и туристи спазването на техните права и задължения, независимо от националното право.

С приемането на проекта ще се постигне хармонизация на българското законодателство с останалите държави в ЕС за дейността на туроператорите и туристическите агенти, като се осигурява равнопоставеност на туристическия пазар. Освен това чрез проектозакона и транспонирането на директивата се цели да се намали административната тежест и спазването на разходите, а също се засилва ролята на взаимното признаване на защита при несъстоятелност.

В Закона за туризма се предлагат също промени за намаляване на административната тежест при предоставяне на услуги по него, както и за изпълнение на Решение 338 на Министерския съвет от 23.06.2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Премахва се изискването за представяне за някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, като се предвижда да се въведе нов формуляр „заявление-декларация“, което в основната си част има декларативен характер. Отпада изискванията за представяне на документи или техни копия за Организация за управление на туристически район, за сдруженията в процедурата по вписване в Националния туристически регистър, а също и при вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Предвиждат се облекчения и при категоризацията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, при сертификацията на СПА центровете, както и облекчения при лицензирането на екскурзоводи, планински водачи и ски учители. Отпада изискването за представяне на Декларация по образец за регистрация в Търговския регистър, както и декларация, че едноличният търговец не е поставен под запрещение. Предвижда се да отпадне изискването за представяне на справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в някои обекти.

Друга важна част от корекциите в закона са свързани с необходимостта от създаване на специализирано звено за контрол към министъра на туризма. То ще извършва регулярни и инцидентни проверки, ще прилага административни мерки и ще съставя актове за нарушения. Очакваният резултат от засилването на контролните правомощия на министъра на туризма е създаване на необходимите условия и гаранции, че услугите в сферата на туризма се предоставят във всеки момент в съответствие с нормативните изисквания и по този начин правата на потребителите са защитени в максимална степен.

На основание Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по ЗИД на ЗТ е 14 дни.


Дата на откриване: 21.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 5.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари