Обществени консултации

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

В проекта на Наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от ПРСР 2014-2020 г., в това число финансовите условия, изискванията към кандидатите, изискванията към проектите, допустимите дейности по проектите и допустимите и недопустими разходи. 


Дата на откриване: 27.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари