Обществени консултации

Проект на Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018 г.-2020 г.

Стратегията е изготвена от Министерството на финансите (дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“) на основание чл. 48, ал. 2, т. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 17 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор с активното сътрудничество на Главния инспекторат при Министерския съвет. Целта на предложената стратегия е да се постигне устойчиво развитие на системите за вътрешен контрол, да се избегнат резките промени, които създават несигурност в контролната среда, служителите пряко ангажирани с контролни дейности да имат по-дълъг хоризонт и сигурност, че упражняваната от тях професия има бъдеще и си заслужава да инвестират време и усилия в своето професионално развитие.

 

Отговорна дирекция:"Методология на контрола и вътрешен одит"
E-mail:mcia@minfin.bg

 


Дата на откриване: 29.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.10.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 октомври 2017 г. 17:12:21 ч.
София Консулт

Вътрешнит контрол не може да се занимава с ефективност

В стратегията не е изследвано взаимодействието и припокриването и дублирането на функции в областта на ефективността в дейността на администрацията. В момента тази дейност е във функциите на инспекторатите. Не е приемливо това състояние да се запази. Затова предлагам стратегията ясно да се произнесе по въпроса - или функциите са изцяло в инспекторатите, или преминават изцяло в звената за вътрешен одит. 

На второ място бих искал да обърна внимание на наличието на още един много добър методологически документ, базиран на COSO - Единната методология за функционален анализ в държавната администрация. Предлагам стратегията да спомене и да включи в анализа и в целите точното взаимодействие между вътрешния одит и функционалните анализи. Тази регламентация би могла да бъде аналогична на CAF.

На трето място предлагам да се преразгледа изцяло съществуващите Системи за финансово управление и контрол. Всеобщо е мнението, че те представляват НЕНУЖНА, ПРЕКАЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ. В контекста на правителствената политика за намаляване на административната тежест предлагам отпадане на СФУК или редуциране на СФУК само до финансови въпроси. Смешно е СФУК да се разпростира от Цели, приоритети, обучение на служители и какво ли не, в същото време ефикасността на публичната администрация да бъде толкова ниска.

 

14 октомври 2017 г. 18:39:26 ч.
София Консулт

Защо първо се представя визията, а после анализа

Не е ясно с каква цел визията предхожда анализа и констатацията за проблемите. Предлагам раздели ІІІ и ІV да станат съответно ІІ и ІІІ. По същественият проблем е, че анализът не е цялостен и достатъчно ясен. Съдържащите се в раздел ІІІ проблемни области не са обвързани с предложените стратегически цели. Предлагам да се преработят.