Обществени консултации

МЕТОДИКА за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

Разработеният проект на Методика за социална оценка за определяне на индивидуалните потребности на хората с трайни увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания ще послужи при оценяване на възможностите за интеграция на лицето с увреждане.

Методиката има за цел да даде насоки и улесни специалистите от консултативните комисии при организацията и изготвянето на социалната оценка на лицата с увреждания, с цел идентифициране на възможностите за интеграция  на лицето с увреждане, както и да установи ефективен механизъм за определяне на необходимата социална подкрепа за хората с трайни увреждания.

Социалната оценка се използва за преценка на реалните нужди и възможности на лицето за социално включване и свързаните с това настоящи и бъдещи потребности от рехабилитация за водене на независим начин на живот и за личностно развитие.

            С разписаните в новата Методика ред и условия за извършване на социална оценка за определяне на индивидуалните потребности на хората с трайни увреждания се дава възможност за самооценка на потребностите чрез включване на лицето с трайно увреждане в процеса на оценяване, при изявено желание от негова страна и при необходимост в сътрудничество със социален работник. Този подход цели извършване на по-адекватна преценка за най-подходящия вид подкрепа, съобразен с индивидуалните нужди и възможностите за интеграция на оценяваното лице, отчитайки условията на средата, в която то живее, при съобразяване с действащата нормативна уредба.

Консултативната комисия извършва социалната оценка въз основа на медицинската експертиза и изчерпателно събраната от всички източници информация за лицето, включена в социалния доклад. По искане и с участието на лицето с трайно увреждане или негов представител, въз основа на социалната оценка се изготвя индивидуален план за интеграция.

Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“,

тел.  02/8119 667, ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg


Дата на откриване: 29.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 28.10.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 октомври 2017 г. 21:36:50 ч.
mira_mira

Срок на социалната оценка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защо,не и за лицата пенсионери по чл.69 от КСО да е пожизнено социалната оценка?