Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

С проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗОБВВПИ се цели да бъдат извършени необходимите нормативни промени и да бъдат изпълнени Решение № 496 на Министерския съвет от 29 август 2017 г. и Решението по т. 26 от Протокол № 36 от заседание на Министерския съвет на 23.08.2017 г. и намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, както и отпадне на изискването в закона при кандидатстване за получаване на разрешение за извършване на дейности по ЗОБВВПИ, физическите и юридическите лица да представят документи, които могат да се набавят по служебен път.


Дата на откриване: 2.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.10.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 октомври 2017 г. 16:15:11 ч.
Sir Humphrey

Удивителна частична предварителна оценка за въздействието

Парадоксално е как от една страна внасянето на ЗИД е мотивирано със стремеж към намаляване на административната тежест и в т. 8.1. от ПЧОВ е отбелязано, че административната тежест ще се намали, а от друга страна в т. 5 и 6 на ПЧОВ срещу "Икономически ... въздействия:", "Социални .... въздействия:" и "Екологични .... въздействия:" е написано "не може да има", и в т. 10 пише, че актът нямало да се отрази на малките и средните предприятия.

Тези несъответствия говорят единствено за факта, че съществува фундаментално неразбиране за това какво е "административна тежест" и защо е тежест.

Позволявам си да обърна внимание на авторите на ПЧОВ, че "не може да има" е меко казано странен отговор.

Всъщност, не само че може да има, а твърдо има.

  1. Икономическите въздействия при приемане на предложените изменения са позитивни, защото отпадането на изисквания за представяне на удостоверения, издадени от други администрации спестява на хората време, а времето е пари - по-малко за гражданите, но много повече за бизнеса. Спестява и транспортни разходи, защото в обичайния случай издаването на едно удостоверение налага две ходения до администрацията-издател на удостоверението - веднъж за подаване на заявлението и втори път за получаване на готовото удостоверение. Спестяването на разходите за държавни такси за тези удостоверения също не е за пренебрегване.
  2. Социалните въздействия при приемане на предложените изменения са позитивни, защото отпадането на изисквания за представяне на удостоверения, издадени от други администрации спестява на хората нерви от стоене по опашки пред гишета. Поради факта, че работното време на администрациите-издатели на удостоверения обикновено съвпада с работното време на гражданите, в момента последните изпитват затруднения за излизат в работно време по лични работи (т.е. за вадене на удостоверения). Позитивно социално въздействие е и елиминирането на нуждата от придвижване до администрацията-издател в работно време (разбирай в задръстване).
  3. Екологичните въздействия при приемане на предложените изменения са позитивни, защото отпадането на изисквания за представяне на удостоверения, издадени от други администрации ще елиминира нуждата от разпечатване на удостоверенията на хартия. Също така, ще елиминира нуждата от придвижване до администрацията-издател на удостоверението. Ако това придвижване в момента става с автомобил с вътрешно горене, то създава замърсяване на въздуха с отработили газове. След приемане на предложените изменения няма да се налага това придвижване, следователно въздухът ще стане по-малко мръсен.

 

Логично, същите аргументи важат и при вариантите за неприемане на предложените изменения, естествено с обратен знак.

Екипът по подготовка на ПЧОВ може свободно да ползва изброените по-горе аргументи при подготовки на следващи ПЧОВ.