Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите

Във връзка с влизането в сила от 10 юли 2017 г. на Регламент (ЕС) 2017/1084  изменящ Регламент (ЕС) № 651/2014  (ОРГО), с който се въвеждат нови разпоредби срещу преместванията в схеми за регионална инвестиционна помощ съгласно ОРГО, е необходимо приемането на изменения във всички схеми за регионална инвестиционна помощ, освободени от задължението за уведомяване по чл. 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014, в шестмесечен срок от влизането в сила на Регламент (ЕС) 2017/1084.

Към момента, мерките за помощ за насърчаване на инвестициите, предоставяни по реда на ЗНИ, се прилагат като многосекторна схема за регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение, в съответствие с изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), Правилника за прилагане на ЗНИ (ППЗНИ) и Регламент (ЕС) № 651/2014. Измененията в ОРГО налагат приемането на промени в съществуващите две схеми за държавна помощ, като съгласно чл. 58, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014, изменен с Регламент (ЕС) № 2017/1084, е предвиден шест месечен период на приспособяване, в който съществуващите схеми остават в сила.

С настоящите промени, ЗНИ се привежда в съответствие с измененията в ОРГО като основно се актуализира наименованието на Регламента. Въвеждането на новите разпоредби отнасящи се до забраната срещу преместванията, ще бъде изпълнено посредством приемането на промени в приложимите текстове на ППЗНИ, определящи изискванията към бенефициерите на регионална помощ и помощ за обучение. Измененията на схемите следва да влязат в сила с влизането в сила на необходимите промени в ППЗНИ, за което ще бъде уведомена Европейската комисия. Инвестиционните проекти и проектите за обучение с издаден сертификат по ЗНИ, заявили ползването на финансови насърчителни мерки, представляващи държавна помощ, по които работа е започнала преди влизането в сила на изменените схеми, ще могат да бъдат насърчени, ако отговарят на всички условия, определени в тях.

С проекта на акт се правят и други технически промени за прецизиране на съществуващи разпоредби на ЗНИ.

Приемането на промените ще позволи да бъде продължено ефективното привличане и насърчаване на изпълнението на съществуващи и бъдещи значими за икономиката ни сертифицирани инвестиционни проекти, посредством предоставянето на финансови насърчителни мерки, които са важен инструмент на провежданата инвестиционна политика.


Дата на откриване: 5.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 5.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари