Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз

С Наредба за изменение на Наредба № 99 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз се въвежда частично Директива за изпълнение (ЕС) 2016/2109 на Комисията от 1 декември 2016 година за изменение на Директива 66/401/ЕИО на Съвета във връзка с включването на нови видове и на ботаническото наименование на вида Lolium x boucheanum Kunth. Останалите разпоредби на директивата не подлежат на въвеждане в националното законодателство въз основа на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/478 на Комисията от 16 март 2017 г. за освобождаване на някои държави членки от задължението да прилагат  по отношение на определени видове директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 1999/105/ЕО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета във връзка с търговията съответно със семена от фуражни култури, семена от зърнени култури, материал за вегетативно размножаване на лози, горски репродуктивен материал, семена от цвекло, семена от зеленчукови култури и семена от маслодайни и влакнодайни култури, и за отмяна на Решение 2010/680/ЕС на Комисията.

С въвеждането на част от изискванията на директивата и приемането на наредбата ще се промени ботаническото наименование на вида Lolium x boucheanum Kunth на Lolium x hybridum Hausskn в съответствие с изискванията на Международната асоциация за изпитване на семена.


Дата на откриване: 5.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 5.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари