Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 година

Условията и реда по прилагането на Националната програма по пчеларство за периода 2017 – 2019 г. са уредени в Наредба № 15 от 2016 г. За първи път през текущата 2017 г. чрез Програмата е предвидено да се финансират част от разходите за закупуване на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед, както и на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство. Съгласно чл. 13, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от Наредбата тези разходи се финансират, когато са представени най-малко три независими оферти в оригинал за всеки заявен актив (оборудване) разход, съпоставими по показателите за оценка от съответното приложение на наредбата.

В хода на прилагане на Наредбата е установено, че липсва легална дефиниция на понятието „независима оферта“, както и изисквания на които следва да отговарят лицата, издали офертите, което доведе до затруднение при администрирането на инвестиционните мерки. В така предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата, тези непълноти са отстранени. Едновременно с това, допълнително са разписани изисквания към оферентите, да бъдат вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а в случай, че са чуждестранни лица – да представят документ за правосубектност, съгласно националното им законодателство.

За да се гарантира в максимална степен спазване на финансовата дисциплина и намаляване на възможността за използване на недобри практики при закупуване на препарати за борба срещу вароатозата е въведено ново изискване в чл. 15, ал. 2, а именно датата на всяко от третиранията да не предхожда датата на издадената фактура за покупка на съответния препарат.

С цел намаляване на административната тежест е предвидено да отпадне задължението от страна на бенефициентите да съхраняват оригиналите на всички документи, свързани с подпомаганите дейности, най-малко 3 години след изплащане на финансовата помощ от Държавен фонд "Земеделие". Това изискване остава само за инвестиционните мерки, а именно мерки А, В и Д от Програмата.

Прецизирана е и разпоредбата, с която са въведени задължения за бенефициерите (чл. 42, ал. 1), които са придобили активи с финансова помощ по Програмата, като са изключени ползвателите на помощ по мерките, които нямат инвестиционен характер, с цел облекчаване на административната тежест.


Дата на откриване: 13.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари