Обществени консултации

Проект на Наредба за изм. и доп. на НАРЕДБА №РД-07-1/04.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОП за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на министъра на труда и социалната политика регламентира механизма на идентифициране на най-нуждаещите се лица за предоставяне на храни и/или основно материално подпомагане. Извършенят подробен преглед на изпълнението на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица показа важното значение и ефект за материалното подпомагане на най-нуждаещите се лица. Целта е да се усъвършенства механизмът на този вид подпомагане и реализирането на потенциала за разширяване на обхвата на бенефициентите, което гарантира и по-ефективното разходване на финансовите ресурси на програмата.

            Във връзка с това се предлага изменение и допълнение в следните насоки:

  • Разширяване на обхвата на основната и допълнителната целева група за подпомагане с индивидуални пакети хранителни продукти, определена в чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата.

В основната целева група за подпомагане с индивидуални пакети хранителни продукти да бъдат включени и:

  •  Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ;
  • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД;Майки (осиновителки), които поради недостатъчен осигурителен стаж, получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 5 от ЗСПД.

       В допълнителната целева група за подпомагане с индивидуални пакети хранителни продукти да бъдат включени и:

Лица и семейства, които поради липса на доход или нисък доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в т. ч. и лица и семейства с ниски доходи, получили отказ за социално подпомагане, както и лица и семейства, които са получили еднократна помощ по реда на чл. 16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности.

            Предлаганите целеви групи са във висок риск от социална изолация и бедност и помощта по оперативната програма ще намали основният разход за техните домакинства, като по този начин ще даде възможност средствата да се насочат за задоволяване на други основни жизнени нужди.

В допълнителната целева група за подпомагане с хранителни продукти е предвидена възможност да бъдат обхванати лица и семейства, които поради различни причини не получават социални помощи. Това са лица и семейства, които надвишават с минимални суми доходния праг за подпомагане, или не отговорят на някое друго условие, което не променя обективното им финансово състояние и нивото на материално лишение. По отношение на допълнителната целева група се предвижда прилагане на индивидуален подход към всеки конкретен случай и право на органите по социално подпомагане по места да извършват индивидуална преценка за насочване на неполучени и неразпределени хранителни продукти.

  • Разширяване на обхвата на основната целева група за предоставяне на топъл обяд, определена в чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата.

Предлага се топъл обяд да получават семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и  имуществото си. По този начин доходният праг за достъп до този вид подпомагане по програмата се обвързва с линията на бедност, определена за страната за съответната година.

  • Технически редакции на текстове от Наредбата, с оглед постигане на по- голяма яснота при нейното прилагане, включително и дефиниране и уточнения по отношение на периодите на подпомагане, които биха могли да осигурят достъп до подпомагане с храни по програмата на представителите на целевите групи. 

В предложения проект за изменение на Наредбата се прецизират текстовете и се постига по-ясна обвързаност с определената за страната линия на бедност.

Финансовият ресурс по програмата е достатъчен за разширяване на основната и на допълнителната целева група.

Предложенията са основани на анализ на действащата нормативна уреда и натрупания от Агенцията за социално подпомагане практически опит в реализирането на оперативната програма до момента.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/ 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11.03.2014г. относно Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, съгласно който Фондът цели да облекчи формите на крайна бедност, които допринасят най- много за социалното изключване, като например бездомността, детската бедност и хранителния недоимък.


Дата на откриване: 20.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари