Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление на МС № 243 от 2005 г.

Съгласно предлаганите с Проекта на Постановление промени в Тарифата Агенцията по вписванията ще събира такси за регистрация на юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ – сдружения и фондации, за вписването на клоновете им на територията на страната, за ликвидацията им и за вписване на промени по откритите в регистъра партиди на ЮЛНЦ, както и за регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, съответно – за вписване на промени по партидата му. Предвижда се също така такса да се събира и при преобразуване на ЮЛНЦ. Размерът на таксите за регистрация на ЮЛНЦ ще намалеят от 2 до 4 пъти в зависимост от вида на вписването и начина на подаване на заявленията. Намаляването на държавните такси е във връзка с промените в Закона за юридическите лица със стопанска цел (ЗЮЛНЦ), с които вписването на ЮЛНЦ ще се извършва в нов единен електронен регистър към Агенцията от 1 януари 2018 г. Една от основните цели на промените на ЗЮЛНЦ е намаляването на административната тежест за ЮЛНЦ, свързвана с изискванията за регистрацията им. След провеждането на реформата ЮЛНЦ ще могат да подават заявления на хартиен носител във всички служби по регистрация на Агенцията по вписванията, независимо от обстоятелството къде е тяхното седалище, като ще бъде създадена и възможността заявленията за вписване да се подават и посредством интернет. С приемането на предложения проект на Постановление ще се постигнат следните положителни резултати: - Финансово облекчаване на гражданите при упражняване на основно конституционно право – право на сдружаване чрез създаване на ЮЛНЦ; - Финансово облекчаване на ЮЛНЦ при ползване на услуги по вписване на нови обстоятелства – поради обединяването на няколко процедури в една; - Спестяване на време и финансови средства на заявителите чрез използване на електронните услуги, предлагани от Агенцията по вписванията, осигурени чрез Информационната система на Регистъра; - Намаляване натовареността на съдилищата посредством освобождаването им от охранителните производства по ЗЮЛНЦ.


Дата на откриване: 27.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари