Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди

Проектът е изготвен на основание чл. 18з от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС).

Съгласно ЗЗВВХВС биоцидите се предоставят на пазара и се употребяват, когато за тях има издадено разрешение по реда на закона или в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

По реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 биоцидите се разрешават, когато активните им вещества са включени в Приложение I към него или са одобрени за съответния продуктов тип и всички условия посочени за съответното активно вещество са изпълнени.

С чл. 89 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се въвеждат преходни мерки, които дават възможност на държавите членки да прилагат своята действаща практика за предоставяне и употреба на биоциди, за които посоченото по-горе изискване все още не е изпълнено.


Дата на откриване: 31.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 30.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари