Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на нормативни актове

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове се предлага във връзка с необходимостта в националното законодателство да се осигури прилагането на действащо европейско законодателство и по-конкретно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181/47 от 29 юни 2013 г.). С проекта на ПМС, в нормативните документи, които се изменят, са отразени и изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (ПМС № 383 Обн. ДВ. бр.102 от 2014г.), която осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията. Не се изисква таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.


Дата на откриване: 1.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 1.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари