Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

На 15-ти октомври 2016г. по време на 28-та среща на страните по Монреалския протокол (Кигали, Руанда), бе прието решение XXVIII/1 за изменение на Монреалския протокол (изменението от Кигали). С изменението от Кигали се въвеждат мерки за поетапното намаляване на производството и употребата на някои флуоровъглеводороди (HFC) с цел да се ограничи въздействието на тези вещества по отношение на изменението на климата. Посочените парникови газове, които не разрушават озоновия слой, са въведени основно с цел да бъдат заменени озоноразрушаващите вещества, като тяхното постепенно премахване е предвидено в Монреалския протокол. Компетентен орган по прилагането на Монреалския протокол, включително на изменението от Кигали, е министърът на околната среда и водите. Ратифицирането на изменението от Кигали на Монреалския протокол няма да доведе до промени в националното законодателство, с които да бъдат засегнати предприятията (производители, вносители, сервизни фирми и техници, както и оператори).


Дата на откриване: 2.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 3.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари