Обществени консултации

ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (НП БЗР) 2018 2020 ГОДИНА

Чрез НПБЗР 2018-2020 г. Правителството на Република България определя своите цели и приоритети в областта на безопасните и здравословни условия на труд. Очертани са ангажиментите на държавните органи, работодателските организации, организациите на работниците и служителите, неправителствените организации и др. за осигуряване на благосъстоянието при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.

Програмата доразвива приоритетите от Стратегията за безопасност и здраве при работа 2008-2012 г. и следва насоките за развитие на политиката на Европейския съюз, очертани от Европейската комисия в Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 г. и Съобщението на Комисията „По-безопасен и по-здравословен труд за всички - модернизиране на законодателството и политиките в областта на безопасността и здравето при работа“ (COM(2017)12), където темата за безопасността и здравето при работа е поставена в основата на  качеството и производителността на труда.

Проектът се състои от две части.

Първата част показва състоянието, тенденциите и основните предизвикателства пред политиката, които определят и основните акценти в развитието на дейността по безопасност и здраве при работа през периода 2018-2020 г.

Стратегическата цел на НПБЗР 2018-2020 г.е: „Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на всеки работещ и на всяко работно място“.

За постигане на основната цел на програмата ще се реализират мерки в следните приоритетни области:

  1. Подобряване на прилагането на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд;
  2. Превенция на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и увеличаващи значението си рискове на работното място;
  3. Превенция на свързаните с работата заболявания и трудовите злополуки.

Втората част на проекта е представена в табличен вид с мерките и дейностите, структурирани в съответствие с определените основни приоритетни области.

 Изпълнението на мерките по приоритетите на програмата ще допринесе за намаляване на:

  • степента на професионалните рискове и повишаване на защитата на работещите;
  • размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна неработоспособност;
  • броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда, или поради преждевременно пенсиониране или инвалидизиране;
  • загубеното производствено време, непроизведената продукция и неизвършените услуги, като следствие от трудова злополука.
  • осигурителната и застрахователната тежест и др.

 Лице за контакт:

Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, тел.: 02 9870544; 02 8119539; ел. поща: petkova@mlsp.government.bg


Дата на откриване: 2.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 2.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 ноември 2017 г. 11:26:12 ч.
Манчева

Предложения по НПБЗР

Здравейте,

с притеснение виждам, че един от основните проблеми при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а именно правилниците за безопасност и здраве при работа за отделните отрасли се планира да бадът преразгледани едва в края на периода 2020г. Голяма част от правилниците не са обнародвани, следователно не са нормативни актове и не могат да уреждат обществени отношения. ВАС вече обяви някои от тях за нищожни. Напрактика без регулация остават опасни производства като подземния добив на въглища и руди, взривните работи в т.ч. обучението и правоспособността на работещите с взривни вещества, минно спасителната дейност. Крайно време е да започне активна работа по приеманото на нови документи, защото от това зависят човешки животи, а отговорността в случая е изцяло на държавата.

Неприемливо звучи и поставената цел за подпомагане на земеделските производители, чрез предоставяне на бланки за еднодневни трудови договори и критерия за нейното постигане е брой предоставени договори. На първо място тези договори не се предоставят, а се купуват от земеделските производители. За да направят това, последните трябва да посетят няколко институции, за което често не им стига един ден и всичко това най-натоварения момент, когато се прибира реколтата. Считам че услугата за предоставяне на еднодневни трудови договори следва да се приведе в съответствие с Решение № 338/17г. на МС, а като цяло предоставянето на административни услуги е задължение на администрацията /ГИТ/ и това не би следвало да е цел на един стратегически документ.