Обществени консултации

Проект на Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2015 – 2016 г.

През 2015 и 2016 г. текущата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението,  ниски нива на раждаемост и високи нива на обща смъртност. Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението.

Развитието на демографските процеси и измененията в броя и структурите на населението оказват силно влияние върху основните системи на обществото – икономическата, образователната, здравноосигурителната, пенсионно-осигурителната, системата за социална защита, пазара на труда и др.

Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012–2030 г.) представлява стратегически ориентир за предизвикателствата и възможностите за предприемане на действия за адаптиране на секторните политики към процеса на застаряване на населението в горепосочените области. Докладът за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2015 – 2016 г. представя данни за изпълнените мерки и програми за посрещане на предизвикателствата от процеса на застаряване на населението, както и статистически и административни данни, които представляват важна основа за предприемане на действия за адаптиране на секторните политики към процеса на застаряване на населението.

Информацията за изпълнените мерки за периода 2015 – 2016 г. е групирана според оперативните цели на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.):

Оперативна цел 1 – Осигуряване на условия за активен трудов живот на възрастните хора;

Оперативна цел 2 – Осигуряване на финансова стабилност на пенсионната система, условия за активен и достоен живот в пенсионна възраст и за ограничаване на бедността сред пенсионерите;

Оперативна цел 3 – Осигуряване на условия за достъп до здравни услуги и удължаване на живота в добро здраве на възрастните хора;

Оперативна цел 4 – Осигуряване на условия за достъп до образование, за учене през целия живот, за повишаване на квалификацията и за преквалификация на възрастните хора с оглед на подобряване на мобилността на пазара на труда;

Оперативна цел 5 – Развитие и модернизиране на дългосрочните грижи и осигуряване на условия за достъп до социални услуги. Развитие на т.нар. „сребърна икономика”;

Оперативна цел 6 – Развитие на доброволчеството.

            Насърчаването на активния живот на възрастните хора е важен европейски приоритет, който има пряка връзка с постигане на целите на Европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж: Европа 2020.

Проектът на Решение на Министерския съвет за приемане на Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2015 – 2016 г. ще допринесе за процеса на изготвяне на дългосрочна стратегия и цялостен подход за насърчаване на активния живот на възрастните хора с цел преодоляване на икономическите и социалните предизвикателства от застаряването на населението.


Дата на откриване: 6.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 5.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари