Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“

С проекта на акт се цели оптимизиране и на административния капацитет на териториално ниво, с цел ефективно осъществяване на дейността на митническите органи и засилване на митническия контрол, включително контрола в областта на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления и подобряване на бизнес климата. В резултат на оптимизирането и преструктурирането на администрацията на централно ниво, ще се засили административният капацитет на териториално ниво.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 6.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 6.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 ноември 2017 г. 18:55:32 ч.
Жеко

Г-н Горанов, Вие чели ли сте промените, които предлагат/е?

Уважаеми г-н Министър Горанов, Вие и премиера се заклехте в един тъжен момент да продължите и надградите водената от ген. Танов политика в митниците. Защо сега се отмятате и се връщате назад? Защо ще допуснете поголовно прочистване на екипа на ген. Танов. Прочетете мотивите за исканите промени - ръководството не можело да работи с подобни структури на централно ниво. И това след два мандата на ген. Танов работа с тези структури и хора. Замислете се, освен ако целта не ви е да сменяте доказани професионалисти с пенсионирани милиционери-полицаи. Закриват стратегическата и аналитична дирекция, която Танов създаде, за да има вътрешно независим поглед и оценка на резултатите от дейността на звената и митниците. Вижте мотивите публикувани тук на 132 стр. за промените в Устройствения правилник от април 2015 година и ще ви стане ясно какво се е целяло със създаването й и с какво не може да работи г-н Костов или му пречи, за да си развява байрака. Явно му пречат и професионалистите в централното управление.  Жалко, следващата стъпка на ръководството на митниците ще е предложение за обединение с НАП, защото "новата" структура много прилича на структурата на НАП.

Вие, г-н Горанов ще допуснете ли тези неща да се случат в митниците? Едно е сигурно - ген. Танов не би ги допуснал! 

07 ноември 2017 г. 22:34:23 ч.
Жеко

Предложения за оптимизиране на специализираната администрация

Внимателно прочетох Устройствения правилник и исканите промени и установих, че на никое звено не са възложени функции за методология и организация на работата в ГКПП и превантивен контрол. Създава се дирекция Сигурност чрез механичен сбор на съществуващи звена, явно идеята е да се сложи директор, но защо няма реални нови функции присъщи на Вътрешна сигурност. Агенцията има крещяща нужда от превантивен контрол на служителите по ГКПП и детайлна методология за работа с контролните процесни механизми. Но това никой не е предвидено да го прави.

Дирекцията за разузнаване и разследване е с нереално раздут щат при положение, че в мотивите се твърди, че целта на промените е засилване на капацитета на контрола по митниците.

Предложението ми за специализираната администрация е следното:

Дирекция Митническо разузнаване и разследване в централно управление - общо 37 бройки. Състои се от отдели: Международно сътрудничество - 6 бройки, Методология на митническия, валутен и акцизен контрол - 9 бройки, Национален оперативен център - 11 бройки, Методология на борбата с наркотрафика - 10 бройки. Останалите   99 бройки отиват по митниците за реална работа.

Дирекция Вътрешна сигурност - 18 бройки. Добавят се функции по превенция на работните процеси, разкриване на нарушения от служителите в ГКПП и противодействие на потенциални корупционни практики в работния процес.

Никаква митническа и акцизна дейност не се върши на централно ниво. На това ниво има само методология. Така че съвсем спокойно може да останат следните 4 дирекции: Методология на митническата дейност, Тарифни и нетарифни мерки, Методология на акцизната дейност и Методология на събирането на държавните вземания. В тези дирекции, тъй като са много тясно специализирани, няма нужда от формиране на отдели и сектори с цел нераздуване на управленските длъжности. Четирите дирекции следва да имат численост от по не повече от 12 бройки.

Задължително да се запази дирекция Национален учебен център и Стратегически анализи и прогнози. Мисля, че за всеки непредубеден човек е ясно защо. Да се създадат към всяка митница центрове за повишаване на квалификацията. Годишният хорариум за всеки служител следва да не е по малък от 40 часа.

Дирекция "Международни отношения" да си отива в общата администрация. Нищо специализирано няма в международните дейности. На международните форуми трябва да ходят експертите, а не "абонирани" международници. Числеността от 19 бройки е прекалено разточителна.

Дирекция "Информационни системи" също трябва да е в общата администрация, но може и да остане в специализираната, защото има и методогически функции, които не ясно защо не са в митническата и акцизната дирекции. 

Дирекция Централна митническа лаборатория трябва да включи в себе си и регионалните и да стане дирекция "Митнически лаборатории".

Както виждате могат да се правят оптимизации на специализираната администрация, като се спазва основния принцип - да не се дублират функции на централно и регионално ниво. Само на пръв прочит ви показах как още около 150 бройки могат да отидат на регионално ниво. Цялата контролна дейност трябва да е на териториално ниво. В централата само методология, превантивен контрол, обучение и компютърни системи.

12 ноември 2017 г. 19:31:50 ч.
ПламТ

А как стои въпроса с продажбата на конфискуваните вещи?

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

 

След запознаване с проекта на постановление за промяна в устройствения правилник на АМ, бих искал от името на заинтересованото съсловие да получа разяснение по следния въпрос:

Интересувам се от продажбата на конфискувани стоки, която от 2016 г. е предоставена като дейност на митническите органи. Факт е, че досега такива продажби не са извършвани. Обяснението на Вашите служители е, че няма структурно звено, което да организира търговете, както е било в НАП (дирекция/отдел „Продажби“).

В доклада си Вие декларирате като цели „по-пълно обслужване на обществения и икономическия интерес“, „ефективно осъществяване на дейността на митническите органи“, „ясно разписани дейности и ясно дефинирани отговорности“ и т.н.

Ако тези цели не са само „писмено деклариране“, то как смятате да ги постигнете при условие, че в проекта на правилника никъде не е разписано или дефинирано кой ще реализира конфискуваните вещи? В § 7 е загатнато за дейности по „разпореждане с изоставени и отнети в полза на държавата стоки“, които ще се извършват в новата дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки“. Същевременно точно тези дейности, които включват и продажбите, са уредени в Закона за митниците, също и в Закона за акцизите и данъчните складове за продажба на акцизните стоки, т.е. в два специални закона. Смятате ли тогава, че ще се постигнат очакваните резултати – ефективност, увеличаване на приходите от продадени стоки, при очевидната липса на компетентно структурно звено, тъй като:

1.     Продажбите се извършват от публични изпълнители и не са в сферата на финансово-счетоводните функции.

2.     Продажбите не са в сферата на управлението на собствеността, доколкото конфискуваните вещи не са собственост на Агенция „Митници“ и не се управляват от нея по реда на Закона за държавната собственост.

3.     Продажбите не са в сферата на обществените поръчки, тъй като се извършват съгласно ДОПК, а не съгласно ЗОП.

Моля разяснете от правна гледна точка не считате ли, че е необходимо прецизиране и ясно дефиниране на дейността по продажбите, така че да е ясно на всички, които искат да участват в търгове към кого да се обърнат за консултация, поставянето й на правилното място в структурата и обезпечаването с юристи, с цел законосъобразна защита на интересите на държавата по отношение на одържавените вещи, но и недопускане на неволни заблуди спрямо гражданите и бизнеса в процеса на продажбите.

Моля да поясните също така дали е правилен извода от гледна точка на неспециалистите и по точно – може ли да се предположи на базата на проекта на този документ, че Министерство на финансите няма интерес от продажбата на конфискуваните вещи от страна на митниците, или пък, ако заимствам от по-предния коментар, не се правят промени поради очаквано обединение с НАП и връщане на продажбите пак там?                             

 

22 ноември 2017 г. 12:48:36 ч.
Simeon

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ!УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ,

Да се запознаем с предложенията изготвени от „експертната“ група на Агенция „Митници“:

  1. Намаляване числеността на Централно митническо управление от 640 на 560 щатни бройки и пренасочването им към числеността на митниците.

Към момента на настоящото предложение при условие, че в митниците има 15% незаети щатни бройки се предлага, допълнително 80 щатни бройки от Централно митническо управление да преминат към митниците, като мотивите на главният вносител са, че след като не са заети до момента, администрацията на централно ниво може да работи и без тях. По същата логика на „главният“ мислител митниците в момента се справят и без около 400 незаети щатни бройки, т.е., по горепосочената логика на вносителя, митническата администрация следва да се редуцира с около 500 служителя.

Необходимо е да се направи анализ на съществуващите щатни бройки в митническите учереждения от гледна точка на тяхната натовареност, индивидуално за всяко ТМУ, като за тази цел се поканят експерти от дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ на Министерство на финансите и от дирекция „Правно и административно обслужване и човешки ресурси“ на Министерство на труда и социалната политика.

  1. Считам, че закриването на дирекция „Стратегически анализи и прогнози“ е неразбираемо и неаргументирано, предвид, че дирекцията е първичното звено което изготвя анализите и прогнозите при съставянето на бюджета на страната, който е елемент на националната сигурност.

  2. Смятам, че е необходимо преструктуриране на дирекция „Митническо разследване и разузнаване“ с цел препокриване на функциите й с другите дирекции от специализираната администрация.

  3. Новосъздадената дирекция „Сигурност“ е механичен сбор от съпътстващи дейности.

  4. Премахването на тестовете за интелигентност и вливането на дирекция „Национален учебен център“ в дирекция „Управление на човешките ресурси“ е уникален балкански принос, лишен от всякаква логика и е подходяща практика за Евразийския съюз.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Предлагам, във връзка с гореизразеното становище, да поемете репутационния риск да бъде върнат на вносителите настоящият проект за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Агенция „Митници“, с оглед направените предложения и с цел намаляване на усещането за формалност, погрешност и предопределеност на проектът публикуван на Портала за обществени консултации.

22 ноември 2017 г. 17:47:35 ч.
Simeon

Да се запознаем с предложенията изготвени от "експертната" група на Агенция "Митници"УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ,

Да се запознаем с предложенията изготвени от „експертната“ група на Агенция „Митници“:

  1. Намаляване числеността на Централно митническо управление от 640 на 560 щатни бройки и пренасочването им към числеността на митниците.

Към момента на настоящото предложение при условие, че в митниците има 15% незаети щатни бройки се предлага, допълнително 80 щатни бройки от Централно митническо управление да преминат към митниците, като мотивите на главният вносител са, че след като не са заети до момента, администрацията на централно ниво може да работи и без тях. По същата логика на „главният“ мислител митниците в момента се справят и без около 400 незаети щатни бройки, т.е., по горепосочената логика на вносителя, митническата администрация следва да се редуцира с около 500 служителя.

Необходимо е да се направи анализ на съществуващите щатни бройки в митническите учереждения от гледна точка на тяхната натовареност, индивидуално за всяко ТМУ, като за тази цел се поканят експерти от дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ на Министерство на финансите и от дирекция „Правно и административно обслужване и човешки ресурси“ на Министерство на труда и социалната политика.

  1. Считам, че закриването на дирекция „Стратегически анализи и прогнози“ е неразбираемо и неаргументирано, предвид, че дирекцията е първичното звено което изготвя анализите и прогнозите при съставянето на бюджета на страната, който е елемент на националната сигурност.

  2. Смятам, че е необходимо преструктуриране на дирекция „Митническо разследване и разузнаване“ с цел препокриване на функциите й с другите дирекции от специализираната администрация.

  3. Новосъздадената дирекция „Сигурност“ е механичен сбор от съпътстващи дейности.

  4. Премахването на тестовете за интелигентност и вливането на дирекция „Национален учебен център“ в дирекция „Управление на човешките ресурси“ е уникален балкански принос, лишен от всякаква логика и е подходяща практика за Евразийския съюз.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Предлагам, във връзка с гореизразеното становище, да поемете репутационния риск да бъде върнат на вносителите настоящият проект за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Агенция „Митници“, с оглед направените предложения и с цел намаляване на усещането за формалност, погрешност и предопределеност на проектът публикуван на Портала за обществени консултации.

23 ноември 2017 г. 19:58:24 ч.
д-р Михайлов

Държавна агенция за превенция на глупосттаВъв връзка с представения проект за изменение на Устройствен правилник на Агенция „Митници“, предлагам да бъде създадена Държавна агенция за превенция на глупостта и вносителите на проектът от Агенция „Митници“ да бъдат приоритетно изслушани.

Запознавайки се с мотивите на вносителите за създаването на дирекция „Сигурност“, предлагам към нея да бъдат включени и 09 РПУ-Люлин, БОП, СОТ, СИК, КАТ, танковата бригада в Горна баня, Летище Граф Игнатиево, Маджо, Брендо и други лица и институции отговорни за сигурността и правилната политика в Агенция „Митници“.

С цел по-пълен обхват на човешките ресурси и икономия на обществени средства, предлагам към дирекция „Управление на човешките ресурси“ да бъдат включени и Майчин дом, ЦДГ-Щастие, Академията в Симеоново, Халите и ОП „Гробищни паркове“.

Предвид скалъпените изменения на Устройствения правилник и с цел вносителите от Агенция „Митници“ да получат обществено одобрение, предлагам екипът изготвил мотивите и вносителите да бъдат номинирани за престижната награда „Златен скункс“.

Въз основа на вложеният изключителен умствен интелект и държавническо виждане за развитие на администрацията и с оглед на предвидената административна реформа, предлагам в Агенцията по говедовъдство да бъде създадена длъжност „Главен секретар“ и да бъдат назначени и преместени на хранилка служители от Агенция „Митници“ с най-дълъг стаж на тази длъжност.

В настоящото обществено обсъждане д-р Михайлов - психиатър участва, съгласно чл. 39, ал.1 от Конституцията на Република България, с изразяване на свободно мнение и дава съгласието си при проявен интерес от социалните мрежи, коментарът да бъде препечатан с цел получаване на обществено признание на вносителите на мотивите от Агенция „Митници“.

06 декември 2017 г. 10:14:29 ч.
Jonko_ivanov

Ефективност чрез съкращаване при недостиг на кадри?

При съкращаване на ИТ персонала как ще се осигури ефективната работата на 
митническата администрация, електронното управление и борбата с корупцията?
 
При предвиденото съкращаване на щата и сливане на дирекции „Информационни 
системи“ и „Стратегически анализи и прогнози“ как ще се осигури и гарантира 
изпълнението приоритетите в програмата на правителството и др. документи със 
стратегически характер за развитие и пълноценно функциониране на електронното 
управление, за противодействие на корупцията чрез ограничаване на намесата на 
човешкия фактор при предоставянето на административни услуги и осъществяването на 
контролни функции и все по-широкото внедряване на автоматизиран обмен на електронни 
данни и документи, електронни публични регистри, видеонаблюдение и пр. при високо 
ниво на сигурност?
 Общоизвестен факт е, че в 21 век никоя администрация (фирма, институция и изобщо 
каквато и да е структура, осъществяваща някаква дейност), не може да съществува и да 
работи ефективно без използване на компютърните и информационни технологии. 
Световна тенденция е увеличаването на ИТ позициите за сметка на другите 
административни длъжности, повсеместен е проблемът с недостига на квалифицирани ИТ 
кадри, който е достигнал рекордни нива за последните години. За преодоляването му 
фирмите прилагат мерки и политики за привличане и задържане ИТ експерти (за разлика 
от Агенция „Митници“).
 Развитието и поддръжката на ИТ системите на Агенция, „Митници“ (АМ) към 
момента се осъществява от дирекции „Информационни системи“ (ДИС). Необосновано е 
ДИС да се поставя под общ знаменател с останалите дирекции от специализираната 
администрация в централно митническо управление (ЦМУ), между тях има съществени 
различия, които изискват различен подход при планиране на структурни промени за 
оптимизиране на дейностите.
 Числеността на ДИС непрекъснато намалява, поради все по-нарастващото текучество 
на ИТ експерти, предизвикано от ниското заплащане, несъответстващо на високите 
изисквания, голямото натоварване и пр.. Този факт не е отчетен при предложените 
структурни промени. Наличието на голям брой незаети щатни бройки в дирекцията, не 
означава, че те не са необходими и трябва да се съкратят, а е индикация за сериозен 
проблем с привличането, назначаването и задържането на подходящи кадри, който може 
да доведе до катастрофални последици. Преодоляването на кадровата криза чрез все 
поразширяващо се изнасяне на ИТ дейностите към външни фирми не е ефективно 
решение, тъй като и при тях има недостиг на ИТ експерти, особено на такива с 
подходящата квалификация и необходимите познания за приложените технологии и 
бизнес процесите в агенция „Митници“.

06 декември 2017 г. 23:49:21 ч.
Nadya.petkova

Как ще се оптимизират ИТ дейностите при структурните промени?

ИТ системите на Агенция „Митници“ са централизирани и се поддържат от 
служителите на дирекция „Информационни“ системи към Централно митническо 
управление. По митниците няма ИТ звена и длъжности, т.е няма дублиране на функции, 
които да се оптимизират. За разлика от останалите дирекции, само част от служителите на 
дирекция ИС, работят в сградата на централното управление. По-голямата част от тях са с 
месторабота по митниците в цялата страна, като на практика преструктурирането на 
персонала на централно ниво с оглед засилване на административния капацитет на 
териториално ниво, което се цели с предложените промени, по отношение на ИТ 
персонала на вече е реализирано. При предвиденото увеличаване на щата на митниците за 
сметка на намаляване на щата на ИТ персонала, който структурно е към ЦМУ, няма как да 
се обезпечат и да се оптимизират ИТ дейностите на териториално ниво.
 Администрацията на дирекция ИС не е бюрократична и раздута, в основната си част тя 
се състои от системни администратори, които извършват техническите дейности за 
осигуряване работата на ИТ системите, без които дейността на останалата администрация 
не би била възможна. Системите на Агенция „Митници“ трябва да работят 24 часа в 
денонощието, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината. Без ефективната им поддръжка 
няма как да се осигури актуалността, целостта, запазването и ползването на големите 
масиви от данни с ключово значение за приходите и бюджета на държавата, борбата с 
контрабандата и наркотрафика и стратегическите и анализи и прогнози. За осигуряване на 
непрекъсната работоспособност на ИТ системите, част от ИТ персонала трябва да работи 
на смени, за което са необходими повече щатни бройки. При недостатъчната и все по-
намаляваща численост на ИТ експертите не е възможно да се подсигури работа на смени 
особено на ИТ персонала, отговорен за поддържката на митниците и прилежащите им 
бюра и гранични пунктове, работещи денонощно или с удължено работно време. 
 Не е ясно как е определен броят на ИТ позициите, които са излишни и трябва да 
преминат към митниците или към общата администрация. Липсва обосновка, базирана на 
конкретни анализи относно натоварването, отговорностите и обхвата на дейностите, 
сравнени с ИТ звената в др. държавни администрации (например НАП), която да обясни 
кое налага намаляването на ИТ персонала и как това ще доведе до постигане на 
поставените цели.