Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните

С Решение № 35 на Министерския съвет от 19 януари 2017 година е приет План за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

С оглед прилагането на европейското право в националното законодателство, в Плана за действие за 2017 г. е заложено осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 година за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г.).

В националното законодателство е осигурено прилагането на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ, L 354, 31.12.2008 г.) с Наредба № 4 от 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните.

За добавките в храните, включени в списъците на Съюза в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008, с Регламент (ЕС) № 231/2012 са приети спецификации относно техния произход, критерии за чистота и друга необходима информация.

Във връзка с гореизложеното, Наредба № 4 от 2015 г. следва да бъде съответно изменена и допълнена.


Дата на откриване: 7.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 7.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари