Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

С Решение № 35 на Министерския съвет от 19 януари 2017 година е приет План за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

С оглед прилагането на европейското право в националното законодателство, в Плана за действие през 2017 г. е заложено осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2015/705 на Комисията от 30 април 2015 г. за определяне на методи за вземане на проби и критерии за изпълнение за методите за анализ за целите на официалния контрол на количествата на ерукова киселина в храните и за отмяна на Директива 80/891/ЕИО на Комисията (ОВ, L 113, 01.05.2015 г.) и Регламент (ЕС) № 644/2017 на Комисията от 5 април 2017 г. за определяне на методи за вземане на проби и анализ за контрол на съдържанието на диоксини, диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB) и недиоксиноподобни PCB в определени храни и за отмяна на Регламент (ЕС) № 589/2014 (OB L 92, 6.4.2017 г.),

В тази връзка е необходимо Наредба № 5 от 2015 г. да бъде съответно изменена и допълнена.


Дата на откриване: 7.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 7.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари