Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки

С Решение № 35 на Министерския съвет от 19 януари 2017 година е приет План за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

С оглед прилагането на европейското право в националното законодателство, в Плана за действие през 2017 г. е залегнало транспонирането на Директива (ЕС) 2016/1855 на Комисията за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (ОВ, L 284 от 20.10.2016 г.).

След направена повторна оценка от Европейския орган по безопасност на храните за безопасността на диметилов етер като разтворител за екстракция за производство на обезмаслени продукти от животински произход – колаген и желатин, се прецизират максимално допустимите граници на остатъчни вещества за диметилов етер в цитираните продукти.

Това от своя страна налага необходимостта Наредба № 9 от 2002 г. да бъде съответно изменена и допълнена.


Дата на откриване: 7.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 7.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари