Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53 на Министерския съвет от ...

Проектът предвижда промени в раздел V „Такси по Закона за движението по пътищата“ на Тарифа № 4. Някои от таксите, които се заплащат за услуги извършвани от органите на Министерството на вътрешните работи отпадат, други такси са преразгледани, обединени и е образувана нова такса, а за някои услуги е предвидено да не се заплаща такса.


Дата на откриване: 8.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 8.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 ноември 2017 г. 15:33:45 ч.
Sir Humphrey

Пропусната разпоредба за дубликат на СУМПС

В проекта на изменение на Тарифа 4 е пропуснато да се предвиди такса за издаване на дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

  1. Дубликат на СУМПС е документ, който се издава по силата на Закона за движението по пътищата (чл. 151, ал. 9)
  2. § 6а от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата гласи: "За издаване на разрешения и други документи по този закон се заплащат такси, определени в тарифи, приети от Министерския съвет по предложения на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на вътрешните работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството или на министъра на здравеопазването."

Двата посочени по-горе законови текста означават, че в Тарифата следва да има разпоредба, която да указва каква такса се събира за издаване на дубликат на СУМПС. В момента такава разпоредба липсва и следователно, ако в момента за издаването на дубликат се събира такса, то тя е незаконна. Предложенията за промени в Тарифата не коригират този съществен пропуск, а би трябвало.

Още едно доказателство, че е необходим изричен текст в Тарифата за дубликат на СУМПС е обстоятелството, че в нея са изрично предвидени такси за дубликати на други документи, издавани от МВР (чл. 1, ал. 5; чл. 21, ал. 4; чл. 26, т. 2; чл. 31, ал. 11; чл. 31а, ал. 4; чл. 31е, т. 2; чл. 57, ал. 2). Тоест, при формулирането на Тарифата е възприет подход за изрично указване на такси за дубликати. Липсата на текст за дубликат на СУМПС би могло да означава единствено, че услугата е безплатна за гражданите....