Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-254/13.02.2017 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност служителите в Министерството на вътрешните работи

С проекта се цели да бъдат премахнати текстовете, които биха породили различно тълкуване на разпоредбите, доусъвършенстване на правните норми, прецизиране на част от текстовете на Наредбата и облекчаване на работата при изготвяне на някои от приложенията към Наредбата. С Наредбата се урежда формиране на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в полза на служителите на МВР. С проекта на Наредба се цели недопускане на ощетяване на служители на МВР, при формирането на конкретния размер за получаване на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати. Създава се уредба за прилагането на еднакъв подход при определяне на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати. В Заключителните разпоредби на Наредбата е предвидено същата да влезе в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.


Дата на откриване: 9.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 ноември 2017 г. 23:09:55 ч.
mminkova1

несъгласие

Искам да изразя своето несъгласие, когато става въпрос за премахването на различно тълкуване на разпоредбите и различното прилагане. Казва се, че: /В чл. 23 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „е основа“ се заменят със „служи“./. Въпреки това аз не разбирам какво точно означава "основа" и какво точно означава "служи", като "служи" не подобрява различното тълкуване. Основа може да означава 60% от оценката, но може да е 70% или друг процент. Когато говорим за "служи" тук дори според мен е още по-неясно. Ясно е, че индивидуалната оценка на постигнатите резултати ще служи за определяне на допълнителните възнаграждения, но тя може по тази логика да е 20% или 30%, което отново не става ясно. Така всеки може различно да тълкува колко всъщност е важна за формирането на ДВПР индивидуалната оценка и дали няма да бъдат взети под внимание други данни, които не са от такова значение като личните резултати и постижения.