Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” се транспонира Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления (Директива (ЕС) 2016/681, ОВ L 119, 04.05.2016 г.).

С промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” се прецизират разпоредбите относно дейностите, осъществявани от Агенцията, конкурсите за назначаване на държавна служба в Агенцията, статута на държавните служители и дисциплинарните нарушения, извършвани от служителите.


Дата на откриване: 9.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 9.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 ноември 2017 г. 18:07:52 ч.
lorchid

Коментар

Още в началото на законопроекта се забелязва многократната употреба на "стратегически действия/обект', "ръководител, отговорен за стратегически дейности". Сякаш първостепенно значение се отделя на стратегическо ниво на вземане на решения и на реакция като цяло. По отношение на заемането на длъжности от държавните служители. Служители могат да постъпят на държавна служба, без конкурс, ако са работели в определени ведомства, ако отговарят на изискванията за постъпване на държавна служва в Агенцията и ако настоящият му ръководител даде писмено съгласие. Как би могъл да се отстрани евентуално настъпил конфликт, ако ръководителят на ведомството, в което момента работи служителят, не даде това писмено съгласие конкретният да започне служба в Агенцията, докато самият служител иска? 

06 декември 2017 г. 09:39:20 ч.
velkopeev

съдебен контрол

В &25 на Проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за Държавна агенция национална сигурност, следва да се отбележи, в новата разпоредба на чл.43, ал.7, че

"Актовете на Председателя за промяна или прекратяване на прикриващи отношения със служители, които при изпълнение на служебните си отношения заемат или са заемали длъжности в държавната администрация подлежат на обжалване и съдебен контрол.  "

В противен случай ще се нарушат

Конституцията и редица нормативни разпоредби на България и ЕС.  Липсата на съдебен контрол е реална предпоставка за стимулиране на корупционни практики в Агенцията и произвол над служителите й. В заключение в Проекта на закона липсва текст за проверка за принадлежност  на служителите на Агенцията към бившата Държавна сигурност и РУ на МО.