Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

 

С новия документ в допълнителните разпоредби се създава т. 7: „7. Директива 2011/8/ЕС на Комисията от 28 януари 2011 година за изменение на Директива 2002/72/ЕО по отношение на ограничението за употреба на бисфенол А в пластмасови шишета за хранене на кърмачета (OB, L 26, 29.1.2011 г.)”. В Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, Част І „Списък на разрешените мономери и други изходни вещества за производството на материали и предмети”, в колона 5 на ред № 61 (референтен номер 13480) думите „ОГСМ = 0,6 mg/kg (28)” се заменят с „ОГСМ = 0,6 mg/kg. Да не се използва за производство на поликарбонатни шишета за хранене на кърмачета по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни.


Дата на откриване: 30.3.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 13.4.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари