Обществени консултации

Тарифа за таксите, които се събират от АУЕР

Във връзка с приемането на Закона за енергийната ефективност и решението на Министерски съвет за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса в Агенцията за устойчиво енергийно развитие бе извършен преглед на предоставяните услуги и регулаторни режими.


Дата на откриване: 14.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 13.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 ноември 2017 г. 06:09:26 ч.
pkeratsova

Такси за издаване на гаранции

С оглед намалената административна тежест и избягването на изпращане на документи на хартиен носител, напълно подкрепям намаляване на таксата за издаване на гаранции за произход на 10лв.

АУЕР има изградени електронни услуги, които улесняват значително производителите, следва и таксите, които се заплащат да ги улеснят. В редица институции ползването на електронни портали за подаване на заявления са дори безплатни.

21 ноември 2017 г. 14:38:17 ч.
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на ОК и е нарушен чл. 26, ал. 3 ЗНА

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

Никъде в качената за обществена консултация документация не е обяснена причината, която налага съкращаването на срока на 14 дни.

Бързината като аргумент за приемане на нормативни актове следва да бъде изкоренена и изхвърлена от българския нормотворчески процес. Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА.

Също така, липсват ПМС, с което се приемат измененията и допълненията в тарифата и докладът на министъра, което е в противоречие с изискванията на чл. 26, ал. 3 ЗНА.

Център за оценка на въздействието на законодателството