Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне нов размер на минималната работна заплата

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи нов размер на минималната работна заплата за страната през  2018 г. от 510 лв.

През 2018 г. минималната работна заплата ще се увеличи с 10,9% от 460 лв. на 510 лв., ще се стимулира активността на пазара на работната сила, което ще доведе до значително нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на пазара на труда и ще се повиши и покупателната способност и жизненото равнището на населението. Повишаването размера на минималната работна заплата отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта  и качеството на живот на населението в страната.

Правно основание за приемане на постановлението за определяне на  минималната работна заплата за страната е чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на предвидените средствата по бюджетите на бюджетните организации. Изплащането на минималната работна заплата в търговските дружества е за сметка на съответните дружества.

Лице за контакт: Теменужка Златанова, началник на отдел „Жизнен стандарт, доходи от труд и социална икономика“, дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“,

тел.:02/81 19 513, ел. поща:tzlatanova@mlsp.government.bg.


Дата на откриване: 15.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 ноември 2017 г. 13:04:16 ч.
dnikolova69

Промяна в §3

Предлагам текста на §3 да бъде променен така:. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (Обн. ДВ. бр.49 от 2012г., изм. и доп. бр.80 и  103 от 2012г., бр.5 и 27 от 2013г., бр.5 и 50 от 2014г., бр.9 от 2015г., бр.1, 32,  36,  68, 76 и 103 от 2016г., бр. 11, 44 и 58 от 2017 г., ) навсякъде в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2,до ниво на основна месечна заплата – 22 и наименование на длъжностно ниво – „Експертно ниво 7“,  числата „460“, „470“, „480“ и „500“ се заменят с „550“, а от ниво на основна месечна заплата – 23 до 28 ,  числата „460“ и „470“ да  се заменят с „510“.

Минималната работна заплата за длъжности, заемани от държавни служители чрез конкурс, трябва да бъде по-голяма от минималната работна заплата за страната. В противен случай голяма част от служителите от изпълнител до експерт ще работят за минимална работна заплата. Дали  отговорностите и компетентностите за заемане на длъжността са еднакви? 

04 декември 2017 г. 11:13:46 ч.
pvs

за държавната политика

Дали ще работи като хигиенист с метлата и ще отговаря само за боклука или ще провежда държавната политика чрез своята дейност за минималната заплата - какъв ще е избора и мотивацията???