Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации

Предложени са промени с цел синхронизиране с разпоредбите на Семейния кодекс и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които влизат в сила на 01.01.2018 г. Във връзка с Решение № 338/23.06.2017 г. на Министерския съвет за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални документи на хартиен носител, се премахва изискването юридическото лице с нестопанска цел да представя копие от учредителния акт или устава и удостоверение, че е регистрирано като администратор на лични данни за издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване. Необходимата информация ще се набавя от документите, въз основа на които е извършено вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието и чрез служебна справка в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни. С оглед прецизиране на дейността по посредничество при международно осиновяване се регламентира изрично възможност акредитираната организация да осъществи посещение и контакт с дете за събиране и предоставяне на осиновяващия допълнителни материали за детето, които да го подпомогнат при вземане на решението за изразяване на съгласие или отказ за осиновяване. Предвижда се задължение за акредитираната организация да изпълнява дадени от министъра на правосъдието указания за осъществяване на международните осиновявания и да предоставя всяка получена информация относно затруднена адаптация и предприети действия за закрила на осиновено дете и след изтичане на периода от 2 години за наблюдение след осиновяването.


Дата на откриване: 16.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари