Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието

Предложени са промени с цел синхронизиране с разпоредбите на Семейния кодекс и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които влизат в сила на 01.01.2018 г. Във връзка с Решение № 338/23.06.2017 г. на Министерския съвет за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални документи на хартиен носител, се премахва изискването за представяне на удостоверение за брак при вписване на съпрузи в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина. Данните за брак ще се основават на изготвения социален доклад от дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния адрес на осиновяващите. С оглед прецизиране на процедурата по международно осиновяване, се посочват по-ясно редът и срокът за представяне от осиновяващия на потвърждение на проекта за осиновяване. Променя се съдържанието на декларацията за потвърждаване на проекта, като се предвижда да съдържа кратка информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия, за здравословното състояние на осиновяващия и членовете на неговото семейство и характеристики на детето, което желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и/или развитието, които приема. Целта е, въз основа на постъпилата декларация, ежегодно да се актуализира докладът за осиновяващия, който се представя пред Съвета по международно осиновяване за определяне на подходящ осиновяващ за дете. В съответствие с установената вече практика, се урежда изрично, че кандидатурата на осиновяващ, който не е потвърдил проекта си за осиновяване и/или не е представил актуализирани документи за годност не се разглежда от Съвета по международно осиновяване.


Дата на откриване: 16.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари