Обществени консултации

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯ № 131 НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА (МОТ) ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, 1970 Г.

С проекта на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда, относно определяне на минималната работна заплата, може да се разглежда, като сериозна стъпка при въвеждането на международни трудови стандарти в областта на заплащането в националното законодателство.

Разпоредбите на Конвенцията доразвиват постановките на Конвенция № 26 на МОТ от 1928 г., относно установяването на методи за определяне на минималните заплати. България е ратифицирала Конвенция № 26 на МОТ през 1935 г. Препоръка на Административния съвет на Международното бюро по труда е, че Конвенция № 26 е сред инструментите, които вече не могат да бъдат напълно актуални, но остават релевантни в някои отношения. Именно поради тази отдалеченост във времето на Конвенция № 26 на МОТ относно установяването на методи за определяне на минималните заплати Комитетът на експертите препоръчва българското правителство да ратифицира Конвенция № 131 на МОТ за определяне на минималната работна заплата.

Относно чл. 3 на Конвенцията  до настоящия момент в националното трудово законодателство  не съществува изрична правна уредба, която да изброява критериите, въз основа на които Министерския съвет определя конкретния размер на минималната работна заплата. Едновременно с това следва да се отбележи, че в дългогодишната практика на преговорите  между социалните партньори в рамките на НСТС относно размерите на минималната работна заплата редовно се използват като аргументи в защита на конкретните позиции такива показатели като линия на бедност; необходимите средства за издръжка на член на домакинството; инфлационни процеси; производителност на труда; съотношение между минималната и средната работна заплата за страната и др. Допълнителна информация за критериите, които правителството използва при определяне на минималните заплати можем да извлечем от докладите, с които министъра на труда и социалната политика внася в Министерския съвет за приемане на  проект на постановление  за определяне на нов размер на минималната работна  заплата. 

Чрез  ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда се гарантира балансиране и предвидимост в ръста на МРЗ. По силата на конвенцията промяната ще се прави на база на редица важни социално-икономически критерии, като инфлация, производителност на труда, заетост, динамика на брутния вътрешен продукт (БВП) и др.

Чрез  ратифициране на Конвенция № 131 на МОТ ще бъде изпълнена обща  цел на правителство, синдикати и работодатели, в отговор  на специфични препоръки от Съвета на ЕС  за създаването на прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата.

Анализите на нормите на българското трудово законодателство, както и многогодишната  ни практика, сочат че те отговарят на основните задължения, които произтичат за страната от ратификацията на Конвенция № 131.

Лице за контакт: Теменужка Златанова - началник отдел " Жизнен стандарт, доходи от труд и социална икономика, дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика", тел. 02/8119513, ел. поща:tzlatanova@mlsp.government.bg

 


Дата на откриване: 16.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 16.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари