Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 2014-2020 г.

С проекта се цели да се синхронизират нормите на наредбата с Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  и с националното законодателство. С промените ще се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. С проекта се намалява административната тежест за бенефициентите.

 


Дата на откриване: 20.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 5.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 декември 2017 г. 10:26:20 ч.
tzviatkov

Предложение за промяна

В чл. 2 се ползва термин „предприятия от хранително-преработвателната промишленост”, който не е дефинирано. Да се замени с „хранителна индустрия”.

Основание:

В мотиви по предходно обществено обсъждане е записано, че „Широко използвани понятия като предприятия от хранително-преработвателната промишленост, са понятия добили общественост, поради което не е необходимо да бъдат дефинирани в текста на наредбата.”.

Това не уточнява понятието, а само насочва, че може да се тълкува по повече от един начин, което е предпоставка за субективно решение при оценка на проект от страна на служител на ДФЗ.

Предложеното понятие е дефинирано в „Закон за храните”.

 

 

В чл. 2 се ползва термин „въвеждане на нови продукти”, който не е дефинирано. Да се замени с „въвеждане на нови храни”.

Основание:

В мотиви по предходно обществено обсъждане е записано, че „Широко използвани понятия като въвеждане на нови продукти, са понятия добили общественост, поради което не е необходимо да бъдат дефинирани в текста на наредбата.”.

Това не уточнява понятието, а само насочва, че може да се тълкува по повече от един начин, което е предпоставка за субективно решение при оценка на проект от страна на служител на ДФЗ.

Предложеното понятие е дефинирано в чл. 2 на „Закон за храните”.

 

 

В чл. 2 се ползва термин „къси вериги на доставка”, който не е дефинирано. Да се включи в наредбата определението „къса верига на доставки“ означава верига на доставки, в която участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат и посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производители, преработватели и потребители”

Основание:

В мотиви по предходно обществено обсъждане е записано, че „Понятието „Къси вериги на доставки“ е дефинирани в ЗПЗП на основание на който е издадена наредбата”.

В ЗПЗП е записано „53. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Къса верига на доставки" е верига на доставки по смисъла на т. 56, раздел 2.4, глава втора от "Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 - 2020 г." (2014/C 204/01).”.

В "Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 - 2020 г." (2014/C 204/01).” е записано „56. „къса верига на доставки“ означава верига на доставки, в която участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат и посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производители, преработватели и потребители;”

Включването на определението ще позволи заинтересованите лица непосредствено в наредбата да намерят определението за понятие, а не да го търсят във верига от свързани документи.

 

 

В чл. 2 се ползва термин „подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи”, който не е дефинирано. Да се замени с „количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи”.

Основание:

В мотиви по предходно обществено обсъждане е записано, че „Широко използвани понятия като подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, са понятия добили общественост, поради което не е необходимо да бъдат дефинирани в текста на наредбата.”.

Това не уточнява понятието, а само насочва, че може да се тълкува по повече от един начин, което е предпоставка за субективно решение при оценка на проект от страна на служител на ДФЗ.

Предложеното понятие е дефинирано § 3, т. 4 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

05 декември 2017 г. 10:27:18 ч.
tzviatkov

Предложение за промяна

В чл. 28, ал. 1, т. 1 е предложен нов текст „съответстващи мерни единици”, който следва да се уточни чрез включване на допълнителни разяснения какво е „съответстваща мерна единица” и по каква методика ще се извърши съпоставката на количествата вложени суровини.

ОСНОВАНИЕ:

В приложение №5 няма посочена мерна единица по вид суровина.

Не става ясно как ще се извърши съпоставка между вложени например „мляко (л.) и „винено грозде” в един проект с две различни технологии за преработка и различни крайни продукти, което води до субективна оценка при оценяване точките за проект.

Втори пример със суровина „18. Салата(Листностъблени зеленчукови култури)”, която може да се включи като брой или кг. в зависимост изходния продукти от преработката. При възможност за посочване на повече от една мерна единица за суровината, коя ще бъде ползвана за целите на оценка по критерия.

 

 

В проекта за изменение на чл. 28 е записано „(13) Проекти, включващи мобилни преработвателни съоръжения, за които не е представено разрешение за поставяне, издадено по реда на Закона за устройство на територията, не получават приоритет по т. 7 и по критерия „Проекти, които се изпълняват на територията на селските райони в страната.“”.

Алинея 13 да отпадне.

ОСНОВАНИЕ:

Разрешение за поставяне е издава във връзка с чл. 56, ал. 2 от ЗУТ „(2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.”.

В ал. 1 на същия член е записано „Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).”.

Предложените „мобилни преработвателни съоръжения” не попадат в обхвата на ал. 1 и не следва да е възможно получаване на разрешение за поставяне.

Ако остане следва да се прецизира друг ред във връзка със Закона за храните.

05 декември 2017 г. 10:27:43 ч.
tzviatkov

Предложение за промяна

В чл. 30, ал. 2, т.2 е ползван термин „технологичен проект”, който не е дефиниран. Да се даде дефиниция.

ОСНОВАНИЕ:

В мотиви по предходно обществено обсъждане е записано, че „Технологичен проект се представя и в случай на кандидатстване само за закупуване на технологично оборудване, което ще се инсталира в съществуваща сграда/помещение, т.е. и когато не се представя работен/технически проект.”.

Това не уточнява понятието, а създава неяснота във връзка с приложимите изисквания и заверки на такъв документ. Следва да се уточни важат ли изискванията към част „Технологична” по НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ и ЗУТ за документ „Технологичен проект” във връзка с изготвящото го лице, заверка и одобрение или не!

05 декември 2017 г. 10:29:16 ч.
tzviatkov

Предложение за промяна

В § 1 от „Допълнителни разпоредби”, т. 28 е ползвано понятие "физико-химични изменения".

Да се даде определение на понятието или да се посочи свързан с това нормативен документ.

ОСНОВАНИЕ:

В мотиви по предходно обществено обсъждане е записано, че „Използваният термин е широко използван и общоприет. Използва се и в КИД-2008”.

Това не уточнява понятието, а само насочва, че може да се тълкува по повече от един начин, което е предпоставка за субективно решение при оценка на проект от страна на служител на ДФЗ. Този термин е изключително важен във връзка определяне на допустимостта на проекта!

Не става ясно какво се има в предвид в предоставения мотив „Използва се и в КИД-2008”.

 

 

В § 1 от „Допълнителни разпоредби”, т. 33 във връзка с "обособена част от инвестицията".

Да се даде определение на понятието или да се посочи свързан с това нормативен документ.

ОСНОВАНИЕ:

Не става ясно както следва да се разбира под "обособена част от инвестицията" и кой е приложимия нормативен акт за това.

Отговор, като „Използваният термин е широко използван и общоприет…” не дават яснота а само задълбочават чувството за „вратички” при субективното тълкуване на наредбата от служители на ДФЗ при оценка на проект.

 

 

В § 1 от „Допълнителни разпоредби”, т. 52 е записано 52 "Специализирани транспортни средства" са транспортни средства с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.

Да се разшири определението като се уточни начина на удостоверяване на „постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини” и начина на доказване на „не позволяват използването им за други цели”.

ОСНОВАНИЕ:

В мотиви по предходно обществено обсъждане е записано, че „Дефиницията е определена за целите на прилагане на наредбата във връзка със спецификата на подмярката.”.

Отговор, като „Използваният термин е широко използван и общоприет…” не дават яснота а само задълбочават чувството за „вратички” при субективното тълкуване на наредбата от служители на ДФЗ при оценка на проект.

 

 

В § 1 от „Допълнителни разпоредби”, т. 56 е записано "Създаване на работни места" е нетното увеличение на броя на служителите в съответното предприятие в сравнение със средния им брой през предходните 12 месеца, след като от номиналния брой създадени работни места бъдат приспаднати изгубените през този период работни места.

Да се посочи по каква методика са дефинирани и изчисляват „нетното увеличение”, „средния им брой”, „предходните 12 месеца”, „номиналния брой създадени работни места” и „приспаднати изгубените през този период работни места”

ОСНОВАНИЕ:

В мотиви по предходно обществено обсъждане е записано, че „В таблица Б „Допълнителна заетост на предприятието, свързана с изпълнение на проекта“ от бизнес плана е описан начинът, по които ще бъде извършена преценка за съответствие с критерии за подбор 6.2 и 6.3 в зависимост от това дали предприятието е новосъздадено или не.”, което не дава отговор на поставения проблем с неяснотата по ползваните термини.

 

В предложението за изменение на наредбата да се добави нова точка в § 1 във връзка с понятие първа година от изпълнение на бизнес план по проект:

„Първа година от изпълнение на бизнес плана” е календарната година, която следва годината на получаване на окончателно плащане на финансова помощ по проекта от бенефициента.”

ОСНОВАНИЕ:

В мотиви по предходно обществено обсъждане е записано, че „Не се приема. Поради противоречие с разпоредбата на чл. 22, ал.1”.

В предложението за изменение на наредбата е записано „§ 9. В чл. 22 ал. 1 се изменя така: „(1) Кандидатът трябва да докаже наличието на най-малко 50% осигурена суровинна база по видове основни земеделски суровини съгласно производствената програма за първата прогнозна година от изпълнение на бизнес плана.“”.

Не става ясно какво е противоречието при условие, че „земеделски суровини съгласно производствената програма за първата прогнозна година от изпълнение на бизнес плана.”, като в този текст не става ясно коя е първата прогнозна година от изпълнение на бизнес плана, а предложението я уточнява.

05 декември 2017 г. 10:30:17 ч.
tzviatkov

Предложение за промяна

В предложението не е добавен текст към таблица Б от бизнес план, с който да се задължи нейното попълване по „Средносписъчният брой на персонала се изчислява по методиката на НСИ”.

ОСНОВАНИЕ:

Без изрично посочване на приложима методика за попълване на таблица всеки кандидат може да посочва разнозначни числа, които да доказва по свое усмотрение.

 

 

В предложението не е добавен текст към таблица Б1 от бизнес план, с който да се задължи нейното попълване по „Средносписъчният брой на персонала се изчислява по методиката на НСИ” и исканите от ДФЗ документи след това ще се разминават с нормата на наредбата защото е неясна.

ОСНОВАНИЕ:

Без изрично посочване на приложима методика за попълване на таблица всеки кандидат може да посочва разнозначни числа, които да доказва по свое усмотрение и исканите от ДФЗ документи след това ще се разминават с нормата на наредбата защото е неясна.

 

Таблица 3 от бизнес план да се промени във формат на таблица 2 от бизнес план за да бъде възможно изчерпателно описване на дейностите.

ОСНОВАНИЕ:

В мотиви по предходно обществено обсъждане е записано, че „5. Не е необходимо в Таблица № 3 от БП да се правят допълнителни уточнения тъй като тези обстоятелства са предмет на допълнителни проверки, включително на място и се отнасят до разходи, които са вече извършени и не подлежат на финансиране по реда на подмярката.”

Неоснователен е мотива, защото в Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" таблици 1 и 2 от бизнес план са с еднакво оформление и изисквана за попълване информация.