Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

МЕ предлага за обществено  обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, които регламентират изисквания към използването на биогорива от ново поколение в транспорта.


Дата на откриване: 21.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 20.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 ноември 2017 г. 14:52:59 ч.
RIA

Не са спазени изискванията на чл. 26, ал. 3 и задължителния 30-дневен срок за провеждане на ОК

В нарушение на чл. 26, ал. 3 от ЗНА за обществено консултиране е публикувана единствено оценката на въздействието, но не и самият проект  на закон и мотивите към него.

Освен това, според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

Никъде в качената за обществена консултация документация не е обяснена причината, която налага съкращаването на срока. Напротив, в оценката на въздействието е изрично записано, че срокът на обществената консултация ще бъде 30 дни.

Поради това считаме, че следва да бъдат качени всички описани в чл. 26, ал. 3 ЗНА документи, подлежащи на обществена консултация и след това обществената консултация да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА.

Център за оценка на въздействието на законодателството

21 ноември 2017 г. 15:00:49 ч.
Йоан Каратерзиян

Липсва текста на закона.

Моля, публикувайте закова в текстов формат! Публикуван е само "Формуляр за частична оценка на въздействието".

22 ноември 2017 г. 12:28:27 ч.
nenchosp

Нерешен е проблема с несправедливостта към малките ВЕИ по ПРСР, изгубили всичко след §18 от ЗИД ЗЕ

След като настоящите изменения имат претенция да транспонират директива 28/2009, то не е лошо тази задача да бъде свършена в нейната цялост и да се промени режима на работа за малките ВЕИ, смазани на 24 юли 2015, и оставени не само на фалит, но на разорение. За тази цел трябва да бъде променен ЗЕВИ и ЗЕ и да се поправи историческата несправедливост към дребните производители. Нека компетентните лица се запознаят с текста на Recast-a на директивата, и да обърнат внимание че тези изменения са написани ИМЕННО по повод проблема с  §18 от ЗИД ЗЕ, след усилена комуникация между Рудолф Могеле (заместник генерален директор, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) и засегнатите! 

 Промените в директива 28/2009 са насочени именно към този случай с регулаторни промени. 

Изменение: (18) При спазване на членове 107 и 108 от ДФЕС политиките за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници следва да са стабилни и да се избягват чести промени с обратна сила в тях. Такива промени имат пряко въздействие върху цената на финансирането на капиталовложенията, разходите за разработване на проекти и по този начин и върху размера на общите разходи за реализации в областта на енергията от възобновяеми източници в Съюза. Държавите членки следва да не допускат при преразглеждане на каквато и да е помощ, предоставена на проекти за енергия от възобновяеми източници, то да има отрицателно въздействие върху тяхната икономическа жизнеспособност. В този контекст, държавите членки следва да въвеждат разходоефективни насърчителни политики и да осигуряват тяхната финансова устойчивост.

Изменение 46, член 6 Държавите членки гарантират, че равнището на подпомагане и съответните условия, свързани с подпомагането, което се предоставя на нови или съществуващи проекти за енергия от възобновяеми източници, не се преразглеждат по начин, който да влияе отрицателно на предоставените по това подпомагане права и на икономическите показатели на подпомаганите проекти. Or. en PE597.755v01-00 36/74 PR\1115901BG.docx

Изменение 48 Член 6 – параграф 1 б (нов) Текст, предложен от Комисията Изменение 1б. Когато правата и икономическите характеристики на подпомаганите проекти са засегнати в значителна степен от други регулаторни промени, които влияят на енергийни проекти по дискриминационен начин, държавите членки гарантират, че подкрепяните проекти ще получат подходящо обезщетение.

 

28 ноември 2017 г. 16:29:49 ч.
nenchosp

§18 от ЗИД ЗЕ - грешка, която би струвала милиони обезщетения при неспазване на ЕС законодателството

Изменение 47 Предложение за директива Член 6 – параграф 1 а (нов) Текст, предложен от Комисията Изменение 1a. Държавите членки гарантират, че всяко изменение на схемите за подпомагане се публикува най-малко шест месеца преди влизането му в сила и е предмет на прозрачен и приобщаващ процес на консултации с обществеността. Всяка съществена промяна на съществуваща схема за подпомагане включва подходящ преходен период преди влизането в сила на нова схема за подпомагане. Or. enИзменение 48 Предложение за директива Член 6 – параграф 1 б (нов) Текст, предложен от Комисията Изменение 1б. Когато правата и икономическите характеристики на подпомаганите проекти са засегнати в значителна степен от други регулаторни промени, които влияят на енергийни проекти по дискриминационен начин, държавите членки гарантират, че подкрепяните проекти ще получат подходящо обезщетение

 

Линк към всички изменения:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/PR/2017/06-21/1115901BG.pdf

Ощетените фирми ще очакват европейското право да се спази и да получат обезщетения за нанесените вреди от държавата във тригодишния период от въвеждането на §18 от ЗИД ЗЕ